Szukaj w serwisie

LEAN SIX SIGMA - Green Belt - XII edycja


Opis

GREEN BELTS (Zielone Pasy) to członkowie zespołu, którzy uczą się przyjętego modelu rozwiązywania problemów, kluczowych narzędzi do wspierania modelu oraz ról i odpowiedzialności członka zespołu. Sprawnie posługują się metodyką DMAIC w rozwiązywaniu problemów organizacji. Działają z zespołem, blisko procesu, systematycznie i efektywnie usuwając przyczyny problemów w miejscu ich powstawania.

Przedmiotem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności stosowania połączonej metodologii Lean Manufacturing oraz Six Sigma w organizacji. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera Lean Six Sigma, mającego za zadanie nadzór nad zdefiniowaniem obszarów stosowania podejścia LSS. Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza niezbędna do efektywnego prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Green Belt – wykorzystując podejście DMAIC. 

Celem szkolenia jest zapoznanie wyselekcjonowanej grupy pracowników z programem Lean Six Sigma oraz przygotowanie ich do samodzielnego wdrażania i stosowania metodyki DMAIC przy rozwiązywaniu problemów. Szkolenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Green Belt. 

Szkolenie odbywa się w blokach (sesje szkoleniowo-doradcze), pomiędzy którymi uczestnicy mają czas na prace nad własnymi projektami, każdy z uczestników szkolenia wybiera problem ze swojego otoczenia i pracuje na własnym projekcie, który ma ten problem rozwiązać. Jest to nieodłączny element szkolenia, na każdej sesji projekty uczestników są analizowane, sprawdzany jest poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi i główne obszary do poprawy.

OGÓLNE ZASADY WYBORU PROJEKTU DLA GREEN BELT:
Kiedy rozpoczynasz przygodę z LSS bądź nie możesz dokonać wyboru, bądź masz bogactwo wyboru, bądź nie jesteś pewna/pewien, że projekt, którym się zajmujesz będzie adekwatny do potrzeb, wówczas możesz dokonać wyboru obszaru doskonalenia podczas udziału w pierwszym module szkolenia. W pierwszym module szczegółowo omawiamy funkcjonowanie organizacji/ działu/ obszaru/ produktu/ usługi w firmie, definiujemy obszary istotne z punktu widzenia klienta (CTQ) lub biznesu (CTB), opracujemy metodę badania efektywności obszaru (VOP) i to w jakim stopniu skutecznie spełniamy wymagania klientów (VOP=?=VOC).

Dla tych uczestników, którzy są już zaangażowani w prace, projekt:

 • powinien dotyczyć istotnego problemu,
 • problem powinien być widoczny w istniejącym procesie, który można obserwować,
 • nie ma rozwiązania na wskazany problem (jeżeli masz już dobre rozwiązanie po prostu je wprowadź),
 • szacunkowe oszczędności/koszty związane z problemem powinny być istotne z punktu widzenia (reguła B/C w czasie zdefiniowanym przez organizację).

CERTYFIKACJA 
Certyfikat jest zgodny z wymaganiami standardu:
ISO 18404:2015 Quantitative methods in process improvement - Six Sigma;
Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six Sigma and Lean implementation

Warunki uzyskania certyfikatu LEAN SIX SIGMA Green Belt wydanego przez Progress Project:

 • ukończenie projektu realizowanego w trakcie szkolenia i przesłanie pełnej dokumentacji, maksymalnie do 3 miesięcy od ukończenia szkolenia,
 • szczególnej ocenie podlegać będzie praktyczne zastosowanie metody DMAIC,
 • zdanie egzaminu certyfikującego i obrona projektu,
 • obrona projektu odbywa się poprzez e-konsultacje.

Szkolenie może stanowić podstawę do rozpoczęcia kursu na poziomie LSS BLACK BELT CERTYFIKAT

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych projektów Lean Six Sigma,
 • praktyczna wiedza z poszczególnych narzędzi w fazach DMAIC,
 • poprawa wybranego wskaźnika już podczas szkolenia w wyniku zakończonego własnego projektu przy wsparciu prowadzącego,
 • poznanie narzędzie poprawy jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Lean Six Sigma w organizacji,
 • praktyczność w stosowaniu Lean Six Sigma,
 • wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń,
 • poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych,
 • prezentacja tworzona jest razem z uczestnikami skupiając ich uwagę na tym co dzieje się na zajęciach,
 • prowadzenie równolegle do zdobywanej wiedzy projektów korzystając ze wsparcia trenera – formuła doradztwa,
 • poznanie narzędzi Six Sigma na poziomie pozwalającym na implementację metody w zakładzie,
 • nabycie umiejętności zastosowania narzędzi w podejściu DMAIC,
 • poznanie metod analizy danych i problemów,
 • skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych) w ramach współpracy z Liderami Zmian (Green/Black Belt Six Sigma).
   

Do góry

Metody szkolenia

 • szkolenie jest prowadzone w sposób interaktywny, tj. Prowadzący dostosowuje poziom szczegółowości oraz rodzaj poruszanych zagadnień zgodnie z poziomem doświadczenia uczestników szkolenia, koncentrując się na praktycznej stronie poruszanych zagadnień,
 • materiał szkoleniowy będzie przekazywany uczestnikom szkoleń poprzez wykłady trenera oraz ćwiczenia połączone z case study,
 • po każdej logicznej części teoretycznej jest blok ćwiczeń. Opracowane prezentacje multimedialne będą wzmacniały przekaz wiedzy, wyniki ćwiczeń prezentowane na ekranie umożliwią utrwalenie zdobytej w trakcie części teoretycznej wiedzy. 

Do góry

Czas trwania

72 godziny dydaktyczne - 9 dni

Do góry

Program szkolenia

Sesja 1: dzień 1-3
Równolegle z realizacją części wykładowej dokonuwany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporsji 70:30.
 1. Wstęp do Six Sigmy: 
 • istota podejścia Lean + Six Sigma,
 • fazy metody Six Sigma DMAIC,
 • struktura LSS w organizacji: YB/GB/BB.
 1. DMAIC: Faza DEFINE:
 • orientacja na klienta, głos klienta - VOC,
 • określenie problemu,
 • SIPOC - VOP,
 • Matryca C&E,
 • straty w procesach COPQ,
 • miary jakościowe VOC <=> VOP,
 • ludzie – procesy - cele,
 • model procesu - 7M,
 • problem statystyczny y=f(x)+ε,
 • karta projektowa,
 • lista kontrolna fazy Define.
 1. DMAIC: Faza MEASURE:
 • miary jakości: CTQ/CTB,
 • typy miar: dyskretne/ciągłe,
 • plan zbierania danych,
 • wiarygodność systemu pomiarowego: Gage R&R,
 • obliczanie Sigma Level: DPMO/Cp_Cpk,
 • lista kontrolna fazy Measure.

Sesja 2: dzień 4-6

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 60:40.

 1. DMAIC: Faza ANALYZE:
 • skrzynka narzędziowa Problem Solving/Process Improvement,
 • definiowanie głównych przyczyn problemu,
 • pogłębiona analiza procesu - 5Why/5W1H,
 • mapowanie procesu – VSM, Flow diagram,
 • analiza przepływu wartości - TOC,
 • analiza strumienia wartości: Muda-Mura-Muri,
 • charakterystyka populacji: Statystyki,
 • charakterystyka populacji: Rozkłady,
 • charakterystyka populacji: Przedziały ufności,
 • wnioskowanie: hipotezy,
 • wnioskowanie: analiza wariancji,
 • wnioskowanie: analiza zależności regresji i korelacji,
 • analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu FMEA,
 • weryfikowanie głównych przyczyn,
 • lista kontrolna fazy Analyze.

Sesja 3: dzień 7-8

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 40:60.

 1. DMAIC: Faza IMPROVE:
 • generowanie rozwiązań,
 • stosowane praktyki LEAN Tools: JIT/5s/Poka Yoke/OPF,
 • planowanie działań w oparciu wyniki analizy FMEA,
 • wybór rozwiązań – metoda podejmowania decyzji PDPC,
 • plan wdrożenia - zarządzanie projektami,
 • zarządzanie projektami - pola sił,
 • lista kontrolna fazy Improve.
 1. DMAIC: Faza CONTROL:
 • dokumentowanie zmian - SOP,
 • monitorowanie procesu – SPC,
 • przekazywanie odpowiedzialności - RACI,
 • plan kontroli procesu - CPP,
 • lista kontrolna fazy Control.
 1. Prezentacja projektu GB - dla chętnych.
 2. Test wiedzy - poziom Green Belt.
 3. Podsumowanie szkolenia.

Sesja 4: dzień 9. Obrona pracy - certyfikacja.

 1. Praca własna nad dokończeniem projektu. Przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego i obrona projektu w formie rozmowy on-line.

Program jest zgodny ze standardem międzynarodowym:
ISO 13053:2011 Quantitative methods in process improvement – Six Sigma, 
Part 1: DMAIC methodology; Part 2: Tools and techniques

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3   Dzień 4   Dzień 5   Dzień 6   Dzień 7   Dzień 8   Dzień 9  
                                         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00                                  
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00   15:10 - 17:00   15:10 - 1600   15:10 - 16:00   15:10 - 17:00  

Do góry

Koszt inwestycji

Koszt udziału w całym 9 dniowym cyklu.

Przy zgłoszeniu do 1 lutego 2018r. obowiązuje cena 5.400 zł. Po tym terminie koszt wynosi 6.400 zł. 

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Do podanej powyżej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm, które szkolenie finansują w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT bez podatku VAT (ze stawką zwolnioną).

Aby uzyskać taką fakturę należy:

 - pokryć koszt szkolenia w przynajmniej 70% z środków publicznych,

- przesłać do nas podpisane oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej z środków publicznych. Wzór oświadczenia do pobrania.

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google