Szukaj w serwisie

Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów


Opis

Tematyka zajęć ukazuje kluczowe zasady i praktykę współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy po ostatnich zmianach. 

Oś tematu stanowią najlepsze praktyki oparte o przepisy regulujące relacje ze związkami zawodowymi, pozwalające zbudować efektywną linię współpracy ze stroną społeczną podczas realizacji strategii firmy. 

Szkolenie skierowane jest szczególnie do kadry kierowniczej i menedżerów odpowiedzialnych za kontakty ze związkami zawodowymi i realizację celów firmy, członków rad nadzorczych, szefów firm i dyrektorów personalnych, członków zespołów negocjacyjnych, kierowników i specjalistów działów kadr, radców prawnych odpowiedzialnych za obsługę prawną firmy oraz przedstawicieli organizacji zawodowych.

Poznanie uregulowań prawnych i orzecznictwa sądowego w tym zakresie oraz wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się na tle rozwiązań normatywnych pozwoli uczestnikom szkolenia na swobodne poruszanie się wśród przepisów oraz na dobór odpowiednich, zgodnych z prawem, form działania w zakresie współpracy partnerów społecznych na terenie przedsiębiorstwa oraz wypracowanie prawidłowych relacji w zakresie ochrony praw pracowniczych oraz interesów pracodawcy poprzez wykorzystywanie efektywnych technik i metod rozmów pracodawcy z przedstawicielami strony społecznej.

Do góry

Profil uczestnika

 • członkowie zarządu,
 • pracodawcy,
 • członkowie zespołów negocjacyjnych,
 • specjaliści personalni,
 • pracownicy Działów Kadr.
 

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • wiedza na temat rzeczywistych uprawnień organizacji zawodowych,
 • przygotowanie kadry menedżerskiej i HR do operacyjnego współdziałania ze związkami zawodowymi,
 • znajomość praktycznych narzędzi i metod pracy adekwatnych do strefy wpływu,
 • umiejętność tworzenia, opiniowania i interpretacji dokumentacji współpracy,
 • poznanie najlepszych praktyk przeciwdziałania nadużywaniu przywileju,
 • precyzyjne określenie uczestników negocjacji,
 • umiejętność reagowania na manipulację,
 • wiedza dotycząca ustępowania i uzyskiwania ustępstw,
 • znajomość rodzajów porozumień i ich konsekwencje,
 • dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.
 

Do góry

Metody szkolenia

 • zrównoważenie wykładu i warsztatu – transfer wiedzy, analizy przypadków, przykłady, aktywny udział uczestników,
 • obrazowane omawianych treści z wykorzystaniem diagramów, wykresów i tabel,
 • ćwiczenia praktyczne wzbogacane o quizy i testy,
 • praca na przykładach orzeczeń, wzorach dokumentów, aktach prawnych,
 • sesje pytań i odpowiedzi.
 

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Funkcjonowanie związków zawodowych na polskim rynku pracy:
 • podstawy prawne funkcjonowania związków zawodowych,
 • udział związków zawodowych w działalności przedsiębiorstwa,
 • rola i kompetencje organizacji związkowych,
 • uprawnienia i ochrona prawna działaczy związkowych,
 • obowiązki organizacji związkowych względem pracodawcy i skutki ich niedopełnienia,
 • przeciwdziałanie nadużycia przywileju i ochrony związkowej – procedury postępowania, działania zapobiegawcze, orzecznictwo,
 • projektowane zmiany ustawy o związkach zawodowych.
 1. Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi:
 • zasady dialogu społecznego,
 • rola zarządu pracodawcy, rola związków zawodowych a prawne wymogi współdziałania,
 • zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym,
 • ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy,
 • obowiązek współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,
 • prowadzenie konsultacji „miękkich” i „twardych” w przypadku zwolnień pracowników i zmian warunków umów o pracę,
 • zawieranie oraz zmiana układu zbiorowego pracy, regulaminów, pakietów socjalnych,
 • specyfika zawierania porozumień pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.
 1. Specyfika wymuszonej współpracy w szczególnych przypadkach:
 • przejęcia lub oddania pracowników na mocy art. 231 Kodeksu pracy,
 • indywidualnych i grupowych zwolnień pracowników z przyczyn ich niedotyczących,
 • zmiany warunków pracy i płacy na gorsze lub niekomfortowe dla pracowników,
 • stosowania programów outplacement lub outsourcing,
 • karania pracowników w ramach odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej i materialnej,
 • wprowadzania polityk, praktyk i procedur personalnych – antymobbingowych, adaptacji zawodowej, dobrych praktyk w zatrudnieniu, kontroli trzeźwości oraz kontroli osobistej pracowników, dress code, ocen pracowniczych,
 • zarządzania działalnością socjalną pracodawcy.
 1. Pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi:
 • pojęcie i procedura rozwiązywania sporów zbiorowych,
 • rokowania zbiorowe i mediacje a postępowanie arbitrażu społecznego,
 • treści porozumień i protokołów rozbieżności w sporach zbiorowych,
 • strajk i pozastrajkowe akcje protestacyjne w sporze zbiorowym,
 • uprawnienia pracodawcy w czasie strajku,
 • charakter prawny porozumienia kończącego spór zbiorowy,
 • odpowiedzialność stron sporu za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych,
 • przeciwdziałanie nadużywania przywileju.
 1. Wypracowanie zasad współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi:
 • warunki współpracy i budowanie optymalnych relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi,
 • przedmiot, czas, treść i forma współpracy – tworzenie spójnej i jasnej strategii współdziałania,
 • komunikacja w procesie współpracy.
 1. Specyfika negocjacji ze związkami zawodowymi:
 • charakterystyka procesu negocjacji,
 • uczestnicy procesu negocjacyjnego,
 • budowanie skutecznej argumentacji, wyrażanie swojego zdania i opinii,
 • reagowanie na presję, manipulację, agresję, bierność.
 1. Przebieg rozmów negocjacyjnych:
 • rola uczestników zespołów negocjacyjnych,
 • taktyki i kontrtaktyki negocjacyjne,
 • przygotowanie i ustalenie procedury rozmów,
 • prowadzenie rozmów,
 • taktyki werbalne, chwyty i triki a manipulacje w rozmowach,
 • przełamywanie impasu, ustępowanie i uzyskiwanie ustępstw,
 • składanie ostatecznej propozycji.
 1. Zakończenie negocjacji:
 • katalog minimum ustaleń,
 • techniki zamykania rozmów,
 • rodzaje porozumień.
 1. Postrozmowy: analiza wyników.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google