Szukaj w serwisie

ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych


Cele szkolenia

Zapoznanie z aktualnymi i zmieniającymi się przepisami i zasadami klasyfikowania, pakowaniem, oznaczania, magazynowania, ładowania i rozładowywania oraz przewozu materiałów niebezpiecznych z uwzględnieniem specyfiki transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego. 

Do góry

Profil uczestnika

Program szkolenia skierowany jest do osób pracujących w firmach, które:

 • importują lub produkują materiały niebezpieczne,
 • magazynują materiały niebezpieczne,
 • przewożą materiały niebezpieczne,
 • dokonują czynności załadunku/rozładunku/przeładunku materiałów niebezpiecznych,
 • zlecają ładunki (spedycje).

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • nabycie wiedzy o przepisach i zasadach postępowania, właściwych dla różnych form transportu towarów niebezpiecznych,
 • nabycie umiejętności i pewności w praktycznym stosowaniu przepisów prawa,
 • zdobycie możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy i unikanie w ten sposób sankcji nakładanych ze strony organów kontrolnych,
 • możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykami z różnych obszarów działalności,
 • zdobycie możliwości nawiązania ciekawych, profesjonalnych kontaktów.

Do góry

Metody szkolenia

 • zapoznanie z przepisami i zasadami postępowania z towarami niebezpiecznymi w transporcie  i magazynowaniu,
 • na wstępie zajęć prowadzący zapoznaje się ze specyfiką pracy uczestników szkolenia i na podstawie tych informacji dokonuje weryfikacji prezentowanych zagadnień skupiając się na najistotniejszych dla usprawnienia procesów logistycznych na ich stanowiskach, dostosowując tępo zajęć do możliwości szkolonych,
 • szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykłady w formie prezentacji multimedialnych, indywidualne ćwiczenia praktyczne i warsztaty,
 • uczestnicy pod nadzorem prowadzącego praktycznie rozwiązują symulowane sytuacje w oparciu o autentyczne zdarzenia transportowe z Polski i wielu innych krajów, 
 • prowadzący na podstawie przytaczanych przez szkolonych jak i własnych przykładów dokonuje analizy podjętych decyzji i ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wspólnie korygowane są ewentualnie popełnione błędy.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie :
 • przepisy międzynarodowe i krajowe regulujące postępowania z materiałami niebezpiecznymi i praktyczny zakres ich stosowania,
 • aktualne zmiany w przepisach transportowych,
 • różnice stosowanych przepisów w transporcie drogowym, morskim, lotniczym i kolejowym,
 • podstawowe definicje w transporcie towarów niebezpiecznych, 
 • klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 • praktyczne zastosowanie karty charakterystyki preparatu - jakie zawiera informacje.
 1. Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych ADR- praktyka stosowania norm i przepisów:
 • pojęcia podstawowe,
 • cel i zakres regulacji prawnych,
 • zasady stosowania wyłączeń całkowitych i częściowych,
 • obowiązki i odpowiedzialność uczestników przewozu,
 • jak przygotować materiał niebezpieczny i opakowanie do transportu i przechowywania,
 • dopuszczone sposoby przewozu towarów niebezpiecznych,
 • limity i ograniczenia przewozowe,
 • ochrona materiałów niebezpiecznych w tym materiałów dużego ryzyka, 
 • najczęstsze błędy popełniane przez nadawców i przewoźników,
 • kontrola i odpowiedzialność karno – administracyjna za stwierdzone nieprawidłowości.
 1. Dokumentacja przewozowa - praktyczne zasady poprawnego przygotowania dokumentów:
 • dokument przewozowy, 
 • instrukcja pisemna dla kierowcy,
 • dokumenty kierowcy,
 • dokumenty pojazdu,
 • dokumenty wymagane w transporcie międzynarodowym i multimodalnym.
 1. Obowiązki w zakresie stosowania opakowań i ich oznaczenia:
 • rodzaje opakowań,
 • stosowanie opakowań w tym opakowań kombinowanych i złożonych,
 • zasady pakowania i ładowania,
 • oznakowanie opakowań z materiałami niebezpiecznymi,
 • wymagane oznaczenie sztuk przesyłki i opakowań zbiorczych,
 • kalkulacja ilości przewożonego towaru,
 • zakazy ładowania razem,
 • przewóz towarów niebezpiecznych wraz żywnością lub karmą dla zwierząt.
 • przygotowanie multimodalnej jednostki ładunkowej,
 • przepisy VGM w przewozach kontenerowych.
 1. Szkolenie osób zaangażowanych w obrót materiałami niebezpiecznymi:
 • kto, kiedy i jakiemu szkoleniu podlega,
 • rodzaje szkoleń,
 • odpowiedzialność za nieprzeszkolenie personelu.
 1. Informacje z zakresu bezpieczeństwa w transporcie i magazynie:
 • stosowane procedury ratownicze,
 • postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia,
 • powiadamianie o zdarzeniach dotyczących towarów niebezpiecznych.
 1. Magazynowanie materiałów niebezpiecznych:
 • pomieszczenia magazynowe - podstawowe wymogi,
 • zasady składowania materiałów niebezpiecznych,
 • organizowanie prac magazynowych,
 • praktyczne stosowanie przepisów szczególnych w pracach magazynowych,
 • postępowanie z próżnymi nieoczyszczonymi opakowaniami po materiałach niebezpiecznych,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowym magazynowaniem i manipulowaniem materiałami niebezpiecznymi na terenie magazynu,
 • zapewnienie prawidłowego oznakowania w magazynie,
 • BHP w magazynie z materiałami niebezpiecznymi.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google