Szukaj w serwisie

Budżetowanie projektu i bieżące zarządzanie jego wykonaniem w oparciu o MS Project


Opis

Centralnym elementem prowadzenia przedsięwzięć (projektów) jest kontrola kosztów, a w szczególności wiedza dotycząca odchyleń od planowanych wartości, która staje się kluczowa nie tylko dla utrzymania rentowności projektu, ale również rentowności całego przedsiębiorstwa. Coraz ważniejszym elementem procesu realizacji projektu staje się zatem przygotowanie Planu Budżetowego Projektu i bieżąca realizacja jego wykonania. Tym samym to właśnie na projekcie należy skupić w głównej mierze uwagę w trakcie projektowania całego systemu informacyjnego.

Przydatna w trakcie szkolenia będzie ogólna wiedza na temat zarządzania projektami, doświadczenia osobiste w prowadzeniu projektów na etapie tworzenia budżetu czy wykonywania studium wykonywalności. NIE JEST WYMAGANA WIEDZA Z OBSZARU FINANSÓW. Dodatkową wartością będą: umiejętność opracowania struktury podziału pracy, tworzenie diagramów sieciowych, ogólna umiejętność obsługi MS Project na poziomie podstawowym. Szkolenie odwołuje się do standardu PMBOK® Guide.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Warsztat poświęcony jest pogłębieniu wiedzy i utrwaleniu umiejętności z obszarów związanych z finansowymi aspektami projektów. Wartość płynąca z warsztatu dla kierowników projektu to możliwość uruchomienia głębokiej i skutecznej analityki ekonomicznej (finansowej) projektu. Warsztat jest dla Project Managerów którzy mają podstawowe doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu projektami w oparciu o MS Project. Szczególnie zalecany jest dla pracowników Biur Projektów (PMO - Project Management Office), aby mogli służyć wsparciem z zakresu budżetowania projektów jednostkom, dla których takie biuro powołano.

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak samodzielnie przygotowywać realny budżet i ocenić opłacalność projektu?
 • Jak planować i zarządzać kosztami i wydatki w projekcie?
 • Jak prawidłowo oceniać i interpretować kluczowe dane i wskaźniki finansowe w projekcie?
 • Jak zapewnić płynność finansową w projekcie?
 • Jak ocenić rentowność i opłacalność projektu?
 • Jak obliczyć i ocenić odchylenia od planu w realizacji projektu?
 • Jak minimalizować ryzyko podejmowania błędnych decyzji finansowych w projekcie?
 • Jak zarządzać zapasami, należnościami i zobowiązaniami w projekcie?
 • Jak prawidłowo rozliczyć budżet projektu?

 

 

Na poziomie wiedzy:

 • uczestnicy szkolenia zdobędą nową wiedzę na temat metod planowania i szacowania zadań w projekcie,
 • będą potrafili ocenić opłacalność projektu,
 • poznają nowe metody szacowania i budżetowania zadań w projekcie oraz metody kontroli postępu prac przedsięwzięcia.

Na poziomie umiejętności:

 • uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu harmonogramowania i budżetowania zadań projektowych,
 • uczestnicy będą potrafili przeprowadzić analizę opłacalności realizacji przedsięwzięcia,
 • zdobędą nowe umiejętności analizy aktualnego stanu realizowanego projektu oraz usprawniania działań zmierzających do efektywnego zakończenia przedsięwzięcia,

Na poziomie postaw:

 • uczestnicy uświadomią sobie znaczenie procesu planowania i szacowania projektu oraz jego wpływu na późniejszą realizację przedsięwzięcia

Do góry

Metody szkolenia

Warsztat ma formę interaktywnych zajęć przy aplikacji MS Project przeplatanych dużą ilością ćwiczeń oraz przykładami z rzeczywistych projektów.

Metody dydaktyczne:

 • prezentacje w formie slajdów i przewodnictwa w aplikacji (wprowadzenie do zagadnienia/systematyzacja materiału/podsumowania)
 • ćwiczenia w grupach oraz indywidualne w aplikacji

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do budżetowania
podstawowe pojęcia
projekt jako inwestycja
konstrukcja uzasadnienia biznesowego
zasady szacowania kosztorysu
ryzyko jako pozycja budżetowa
rezerwy budżetowe i sposób ich wykorzystania
2. Jak rozumieć finanse wykorzystywane w projekcie
czynniki sukcesu i niepowodzenia
Podstawowe pojęcia tj. stopa procentowa, stopa dyskontowa, koszt kapitału, model określania wartości pieniądza w czasie, wartość bieżąca, prosty i zdyskontowany okres zwrotu, wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźniki finansowe, ryzyko w finansach
3. Budowa budżetu w MS Project
przegląd kosztów
sytuacje związane z kosztami
wprowadzanie kosztów zasobów ludzkich
wprowadzanie kosztów materiałowych
wprowadzanie kosztów obiektu i maszyny
wprowadzanie różnych stawek kosztów
specjalne zasoby budżetowe
przypisywanie kosztów dla specjalnych zasobów budżetowych
 
4. Konstruowanie przydziałów
czym jest przydział?
pola specyficzne przydziałów
maksymalna liczba jednostek
wybór opcji
tabela wpisów do przydzielania zasobów
rodzaje zadań szczegółowych
zarządzanie kosztami
przypisywanie kosztów do przydziałów
zmienne koszty zasobów pracy
koszty zasobów materiałowych
rejestrowanie kosztów użycia zasobów
zmiana atrybutów przypisania
zamiana zasobów generycznych na zasoby indywidualne
5. Analiza kosztów
koszty stałe i koszty zmienne zasobów
próg rentowności
cash flow
próg rentowności na cash flow
wartość pieniądza w czasie
6. Ocena projektów
wskaźniki finansowe (rentowności, płynności, jakości)
projekcje finansowe
stopa dyskontowa
dźwignia finansowa
 
7. Zarządzanie wartością wypracowaną (EVM)
omówienie zarządzania wartością wypracowaną
podstawowe elementy
warianty
wskaźniki
prognozy
8. Zastosowanie zarządzania wartością wypracowaną w MS Project
EVM i planowanie
zakres
harmonogram
zasoby i koszty
metody pomiaru wartości budżetowej i zarobkowej w czasie
pomiar parametrów wyjściowych
analiza wydajności i prognozy EVM
tabele wskaźników
EVM i progi jakości
pomiar wartości bazowej pomiaru wydajności
przypadki specjalne EVM
raportowanie wartości wypracowanej w MS Project
doświadczenia projektu i raport poprojektowy
9. Portfel projektów organizacji
projekt a portfel projektów
Enterprise Project Management (EPM)
komponenty EPM
model procesu EPM
planowanie strategiczne w zarządzaniu projektami
10. Podsumowanie

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google