Szukaj w serwisie

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny


Opis

Analiza wymagań rynku w powiązaniu z potencjałem przedsiębiorstw wymaga racjonalnych decyzji opartych na wieloprzekrojowych analizach danych finansowych i operacyjnych. Zmieniająca się sytuacja na rynkach sprzedaży i zaopatrzenia, a także zmiany gospodarcze u partnerów w łańcuchach dostaw, stwarzają szanse rozwoju ale również niestabilnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Zmiany modeli biznesowych współpracy z dostawcami i klientami, rozwój produktów i technologii, kanałów zaopatrzenia i dystrybucji, krótki cykl życia produktu na rynku, standardy obsługi klienta i wiele innych czynników rynkowych, wymagają ciągłej kontroli jakości i trafności podejmowanych decyzji. 

W poprawie efektywności procesów - sprzedaży i dystrybucji, obsługi klienta, produkcji, zakupów i zaopatrzenia, gospodarki materiałowej, utrzymania zapasów i magazynowania, dystrybucji, transportu i spedycji - wymagana jest ich analiza oraz odpowiednia organizacja i zarządzanie w łańcuchu dostaw. Optymalizacja modeli zaopatrzenia, planowania partii i marszrut produkcyjnych, operacji czy składowania w magazynie, alokacji zapasów w łańcuchu lub planowania tras i ładunków transportowych – to tylko nieliczne przykłady sposobów operacyjnych na poprawę wyników finansowych przedsiębiorstwa. Analizy rynku i potrzeby klientów, dynamiczne planowanie produktu i produkcji, harmonogramy produkcji i dystrybucji bilansowane w sieci kooperantów, zarządzanie zapasami dostosowane do planów sprzedaży lub produkcji – wymagają uwzględnienia wyników analizy kosztów, zysku, rentowności sprzedaży i aktywów, płynności finansowej oraz cyklu obrotu gotówki i kapitału operacyjnego. 

Delegowanie uprawnień decyzyjnych i decentralizacja zarządzania w łańcuchach dostaw, pociąga za sobą wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności za zysk, przychody, koszty i inwestycje, wymagając od kadry kierowniczej wiedzy z zakresu controllingu operacyjnego i finansowego w pełnym łańcuchu dostaw produktu. Logistyka jest często postrzegana jako centrum kosztów, natomiast łańcuch dostaw jako centrum zysków – takie podejście wymaga wielowymiarowej i łańcuchowej kalkulacji  zarówno kosztów jak i przychodów ze sprzedaży. Dążenie do poprawy wyniku (score-driven management) wymaga zastosowania controllingu operacyjnego na etapie planowania, budżetowania i organizacji procesów oraz reagowania na bieżącą sytuację rynkową, finansową i operacyjną. 

Praktyczna forma szkolenia na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń i analiz rachunkowych, wykorzystanie wielu narzędzi controllingu, zasady analizy procesowej i wspólne rozwiązywanie problemów oraz dyskusji wyników (również wynikających z doświadczeń uczestników) - stanowią o atrakcyjności takiej formy podnoszenia kwalifikacji.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowanie jest do:

 • menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz analityków i strategów łańcuchów dostaw,
 • dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. logistyki w przedsiębiorstwach,
 • planistów oraz koordynatorów elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw,
 • kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa - zarządzających:
  • obsługą klienta,
  • zakupami i zaopatrzeniem,
  • zapasami,
  • logistyką produkcji i przepływem materiałów,
  • magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania,
  • transportem i spedycją,
  • sprzedażą i dystrybucją,
  • controllingiem w przedsiębiorstwie lub controllingiem logistyki oraz optymalizacją i efektywnością wykorzystania zasobów.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • umiejętność analizy procesów logistycznych,
 • poznanie metod analizy kosztów,
 • praktycznie stosowanie narzędzi powszechnie stosowanych w controllingu,
 • znajomość budżetowania kosztów.

Do góry

Metody szkolenia

Szkolenie ma charakter interaktywny. Tam gdzie jest to możliwe, wiedza i umiejętności przekazywane są przy pomocy ćwiczeń, przykładów rynkowych i paneli dyskusyjnych. Wykłady, natomiast nasycone są anegdotami, metaforami i porównaniami. W myśl chińskiego przysłowia, że „jeden obraz jest wart więcej niż tysiące słów”, treść szkolenia wizualizowana jest tak, aby przekaz był możliwie plastyczny i trafiał do wyobraźni uczestników szkolenia.

W szkoleniu wykorzystywana jest wiedza zdobyta w projektach doradczych, która nadaje zajęciom wymiaru praktycznego. Prowadzący wychodzi z założenia, że szkolenie powinno być nie tylko „przygodą intelektualną”, ale również impulsem do zmian, które powinny się przełożyć na wyniki przedsiębiorstwa i zabezpieczenie jego funkcjonowania w długim okresie. 

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Controlling operacyjny –zarządzanie sterowane wynikiem przedsiębiorstwa:
 • cel i zakres controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie,
 • sprzężenie zwrotne controllingu operacyjnego i finansowego poprzez analizę wartości,
 • ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej rentowności, płynności finansowej, sprawności gospodarowania i obrotowości 
 • syntetyczna analiza i interpretacja wpływu procesów logistyki i łańcucha dostaw na wynik. Analiza piramidalna - ROA, ROE, ROI (analiza Du Ponta),
 • analiza kapitału operacyjnego przedsiębiorstwa i cyklu obrotu gotówki
 • Strategiczna (zbilansowana) Karta Wyników przedsiębiorstwa (BSC - Balanced Score-Card). Równoważenie celów w perspektywach klienta (produktu i rynku) – finansowej – operacyjnej (procesów) – zasobów i rozwoju,
 • zadania controllingu operacyjnego w zarzadzaniu procesami logistycznymi i łańcuchów dostaw przedsiębiorstwa – w tym: zakupów i zaopatrzenia, produkcji i przepływu materiałów, zapasów, transportu i spedycji, dystrybucji, magazynowania i składowania, obsługi klienta.
 1. Controlling procesów logistyki i łańcucha dostaw przedsiębiorstwa:
 • zbilansowana analiza wskaźnikowa procesów logistyki i łańcucha dostaw wg perspektyw BSC - w procesach:
  • sprzedaży i obsługi klienta,
  • zakupów i zaopatrzenia, 
  • produkcji i przepływu materiałów, 
  • magazynowania, 
  • utrzymania i odtwarzania zapasów, 
  • dystrybucji,
  • transportu.
 • systemowe powiązanie miar i wskaźników OTIF (On Time In Full - error free) w systemie logistycznym (sieci logistycznej) przedsiębiorstwa,
 • analizy operacyjne procesów logistycznych - efektywności, wydajności, sprawności i poziomu wykorzystania zasobów operacyjnych w procesach logistycznych, sieciowa analiza niezawodności procesów,
 • analiza wąskich gardeł i ograniczeń (Theory of Constrains),
 • bilansowanie zasobów logistycznych przedsiębiorstwa w poprawie ich przepustowości i zwiększenia dostępności produktów.
 1. Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem:
 • kompleksowa analiza kosztów przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw,
 • Zakładowy Plan Kont  (ZPK), organizacja ewidencji i raportowania kosztów,
 • miejsca powstawania kosztów (MPK) i podział MPK,
 • elastyczność i trendy kosztów,
 • modele rachunku i kalkulacji kosztów,
 • rachunek kosztów pełnych, zmiennych i działań (ABC - Activity Base Costing),
 • nośniki i obiekty kosztowe w logistyce,
 • metody rozliczeń, alokacji i kalkulacji kosztów wg nośników kosztów i wycena obiektów kosztowych,
 • kalkulacja kosztów w łańcuchu dostaw – wg. materiałów, produktów, dostawców, klientów, dostaw, procesów, zasobów, itd..
 1. Narzędzia controllingu operacyjnego w zarządzaniu logistyką:
 • próg rentowności i dźwignia operacyjna, analiza rentowności klienta i produktu,
 • controlling opłacalności outsourcingu w działalności przedsiębiorstwa,
 • rachunek inwestycyjny i analiza opłacalności inwestycji wg metod NPV i IRR,
 • controlling projektów logistycznych,
 • wpływ eliminacji wąskich gardeł i bilansowania zasobów na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
 1. Budżetowanie w zarządzaniu logistyką:
 • plany sprzedaży i operacji (S&OP – Sales & Operations Planning) podstawa budżetowania procesów,
 • budżetowanie w planowaniu i kontroli procesów logistycznych,
 • proces budżetowania i procedura sporządzania budżetu, harmonogramy budżetowania,
 • wariantowe opracowanie budżetu logistyki – budżet sztywny i elastyczny, budżet od zera i kroczący,
 • analiza pokrycia budżetu kapitałem operacyjnym,
 • normowanie i planowanie kosztów, analiza odchyleń budżetowych, 
 • kontrola wykonania budżetów.
 1. Organizacja controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie:
 • organizacyjna, zakres zadań i odpowiedzialności controllingu w przedsiębiorstwie,
 • organizacja i rozliczanie ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie (centrum: kosztów, przychodów, zysków i inwestycji),
 • system sprawozdawczy i raporty w controllingu operacyjnym logistyki i łańcuchów dostaw,
 • systemy informatyczne i bazy danych controllingu operacyjnego.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google