Szukaj w serwisie

Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D


Opis

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyką zarządzani projektami oraz przygotować osoby zainteresowane do egzaminów IPMA na poziomie D. Kurs jest oparty o wytyczne IPMA® i zgodny z wytycznymi kompetencji IPMA (NCB 3.0) na poziom D. Zajęcia umożliwią uczestnikom zapoznanie się z cyklem życia projektu oraz podstawowymi narzędziami stosowanymi w pracy kierownika projektu na każdym etapie jego realizacji. 

Kurs jest podstawą do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA na poziomie D lub C. Przygotowuje do pełnienia funkcji członka zespołu projektowego oraz kierownika projektu dla małych i średnich przedsięwzięć. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na dokładne poznanie metodyki zarządzania projektami oraz stanowi podstawę dla dalszego rozwoju w tym obszarze. Zajęcia obejmują wszystkie kluczowe kompetencje w zakresie Project Management wskazywane przez wiodące organizacje branżowe (IPMA, PMI). 

W trakcie całego kursu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z trenerami prowadzącymi zajęcia. Kontakt telefoniczny oraz mailowy z trenerem jest gwarantowany także w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia. Pierwszych 5 godzin konsultacji jest bezpłatne. Po szkoleniu będziecie Państwo mogli skorzystać również z odpłatnego audytu realizowanego przez siebie projektu przeprowadzonego zgodnie z modelem Business Excellence. Audyt może zostać przeprowadzony w dogodnej dla Państwa lokalizacji. Pozwoli on na weryfikację obecnego poziomu kompetencji w zakresie Zarządzania Projektami oraz wskaże obszary do usprawnień. 

Wymagania wejściowe:

 • Doświadczenie w elementach kompetencji w zarządzaniu projektami nie jest obowiązkowe, ale korzystne jest, jeśli kandydat stosował już do pewnego stopnia wiedzę w zarządzaniu projektami.

Podstawowe kompetencje:

 • Kandydat powinien posiadać wiedzę o zarządzaniu projektami we wszystkich elementach kompetencji.

Wymagania dodatkowe:

 • Kandydat może w praktyce użyć dowolnego elementu kompetencji w zarządzaniu projektami. Może pracować w niektórych obszarach jako specjalista.
 • Kandydat pracuje jako członek zespołu projektu lub jako członek zespołu personelu projektu.
 • Kandydat posiada szeroką wiedzę o zarządzaniu projektami i zdolność do jej zastosowania.

Opis egzaminu

Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowy zestaw egzaminacyjny IPMA-poziom-D. 

Struktura egzaminu po modyfikacji:

 • egzamin zawiera więcej zadań obliczeniowych, mniej pytań testowych,
 • ograniczona została liczba rozdziałów zawierających pytania testowe, które sprawdzają kompetencje techniczne,
 • większy nacisk położony jest na umiejętności praktyczne,
 • liczba punktów (120) pozostała taka sama,
 • obszary kompetencji: Kompetencje techniczne (75%) – są weryfikowane w praktyce, a nie pytaniami testowymi, Kompetencje behawioralne (12,5%), Kompetencje kontekstowe (12,5%),
 • zmieniła się forma egzaminu: Testy wyboru (25%), Pytania otwarte (16,5%), Zadania otwarte (16,5%), Zadania obliczeniowe (42%).
BYŁO JEST
5 rozdziałów pytań testowych (po 10 pytań w każdym rozdziale)
3 rozdziały pytań testowych (po 10 pytań w każdym rozdziale)
2 rozdziały pytań otwartych (po 5 pytań) bez zmian
2 rozdziały zadań otwartych (każdy po jednym zadaniu opartym na tym samym studium przypadku) bez zmian
3 rozdziały zadań obliczeniowych (każdy po jednym zadaniu niezależnym od innych) 5 rozdziałów zadań obliczeniowych (każdy po jednym zadaniu niezależnym od innych)

 

UWAGA! Termin egzaminu jest w trakcie trawnia edycji z uczestnikami.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • przygotowanie do natychmiastowego uczestnictwa w zespołach projektowych,
 • zapoznanie się z kompletem narzędzi do zarządzania projektami,
 • możliwość użycia przekazanej wiedzy w prowadzonych projektach,
 • możliwość prowadzenia w trakcie zajęć swojego projektu z wykorzystaniem poznawanych narzędzi,
 • możliwość zdobycie światowych certyfikatów zarządzania projektami IPMA lev. D lub IPMA lev. C. 

Do góry

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w sposób wymagający ciągłego zaangażowania uczestników. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone są krótkimi wykładami obrazującymi kolejne elementy zarządzania projektami, zgodnie z cyklem życia projektu.

Każde z prezentowanych narzędzi jest praktycznie ćwiczone przez uczestników w oparciu o studia przypadków w oparciu o pracę w małych grupach projektowych. Każda z 2-dniowych sesji szkoleniowych kończy się egzaminem cząstkowym sprawdzającym wiedzę uczestników. Cały kurs kończy się próbnym egzaminem certyfikacyjnym przeprowadzonym zgodnie z wytycznymi IPMA.  

Do góry

Program szkolenia

1 Sesja - 2 dni szkoleniowe - (18 godz.)

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami:
 • kilka słów o historii, dostępnych metodykach i certyfikacjach,
 • omówienie zasad przystępowania do egzaminów IPMA D i C,
 • podstawowe pojęcia z zarządzania projektami. Co to jest projekt, program, portfel,
 • podział projektów,
 • co daje zarządzanie projektami organizacji,
 • kryteria sukcesu i porażki w projektach ,
 • cykl życia projektu a cykl życia produktu ,
 • projekty w organizacjach, czyli jak zorganizować prace projektowe i na co uważać:
  • rodzaje struktur organizacyjnych a projekty,
  • rola i znaczenie kierownika projektu w każdym z typów struktury.
 • zespół projektowy – zasady budowy,
 • warsztaty ćwiczeniowe.
 1. Definiowanie projektu:
 • skąd się biorą projekty – źródła inicjatyw projektowych,
 • znaczenie poprawnego zdefiniowania projektu,
 • sponsor i jego rola w projekcie,
 • dokument Inicjujący Projekt / Karta Projektu.
 1. Cele projektu:
 • proces definiowania celów projektowych,
 • hierarchizacja celów,
 • metody identyfikacji celów,
 • zasada SMART a budowa celów,
 • warsztaty.
 1. Otoczenie projektu:
 • co to jest otoczenie projektu,
 • pojęcie i rola interesariuszy,
 • identyfikacja i podział interesariuszy projektu,
 • analiza interesariuszy,
 • wpływ interesariuszy na cele,
 • warsztaty. 
 1. Zasady budowy zespołu projektowego:
 • zespół projektowy a organizacja,
 • Komitet Sterujący – skład, rola i znaczenie,
 • Kierownik Projektu – zakres zadań i odpowiedzialności.
 1. Cykl życia projektu:
 • cykl życia projektu a cykl życia produktu,
 • model fazowy projektu:
  • standardowe wzorce modelów fazowych dla różnych typów projektów,
  • zasady budowy modelu fazowego w projekcie,
  • wykorzystanie modelu fazowego w planowaniu,
  • warsztaty.
 1. Karta projektu – doprecyzowanie.
 1. Struktura podziału pracy (WBS) – czyli co właściwie mamy do zrobienia:
 • znacznie WBS w planowaniu,
 • budowa WBS  - ćwiczenia praktyczne,
 • wykorzystanie WBS w dalszych etapach.

2 sesja – 2 dni szkoleniowe – (18 godz.)

 1. Przydział odpowiedzialności w projekcie na podstawie WBS:
 • WBS a zespół projektowy. Zasada jednoosobowej odpowiedzialności,
 • macierze odpowiedzialności (RAM, RACI, RAEW) – czyli kto to ma wykonać.
 1. Metoda ścieżki krytycznej – dlaczego niektóre zadania są ważniejsze od innych:
 • wprowadzenie do metody ścieżki krytycznej (CPM),
 • PERT, CPM, CCPM – krótka historia rozwoju,
 • rodzaje połączeń w sieci,
 • sposoby obliczania sieci – warsztaty.
 1. Harmonogram projektu:
 • harmonogram jako wizualizacja sposobu realizacji projektu,
 • zasady budowy harmonogramu,
 • wykorzystanie harmonogramu do monitorowania projektu.
 1. Zasoby w projekcie:
 • rodzaje zasobów,
 • przydział zasobów do projektu,
 • optymalizacja wykorzystania zasobów oraz planowanie przy ograniczonych zasobach,
 • warsztaty.
 1. Koszty w projekcie:
 • rodzaje kosztów w projekcie,
 • budżet a plan kosztów,
 • krzywa kosztów skumulowanych,
 • warsztaty.
 1. Controlling kosztów projektu.
 2. Metoda wartości wypracowanej:
 • założenia metody,
 • warunki stosowania,
 • podstawowe wskaźniki metody EVM,
 • wykorzystanie metody do monitorowania projektu,
 • warsztaty.
 1. Zespół projektowy:
 • zasady budowy zespołu projektowego – dobór osób do zespołu,
 • rodzaje zespołów projektowych,
 • motywacja zespołu projektowego,
 • model rozwoju zespołu projektowego.
 1. Kierownik projektu:
 • rola i znaczenie kierownika projektu,
 • style kierowania.

3 sesja – 2 dni szkoleniowe - (18 godz.)

 1. Zarządzenie konfliktem i kryzysem w zespole:
 • model rozwoju konfliktu,
 • zachowanie kierownika projektu w rozwiązywaniu konfliktów.
 1. Zarządzenie ryzykiem:
 • pojęcie ryzyka oraz szansy w projekcie,
 • zarządzenie ryzykiem – projekt a organizacja,
 • proces zarządzania ryzkiem,
 • identyfikacja i analiza ryzyka,
 • zarządzanie ryzykiem i ocena efektywności strategii zarządzania ryzykiem,
 • rodzaje ryzyk: pierwotne, wtórne, rezydualne,
 • plany awaryjne, zapobiegawcze i naprawcze.
 1. Zarządzenie jakością w projekcie – podstawy:
 • jakość projektu a jakość produktu,
 • ewolucja zarządzania jakością,
 • podstawowe metody w zarządzaniu jakością projektu.
 1. Zarządzanie kontraktem i roszczeniami:
 • pojęcie kontraktu,
 • budowa kontraktu,
 • podstawowe formy zawierania kontraktu,
 • rodzaje umów w projekcie,
 • pojęcie roszczenia i proces zarządzania roszczeniami. 
 1. Zmiany w projekcie.
 2. Dokumentacja w projekcie:
 • rola i znaczenie dokumentacji,
 • raportowanie – podstawy budowy systemu i rodzaje raportów.

4 sesja – 2 dni szkoleniowe – (18 godz.)

 1. Egzamin próbny.
 2. Ocena egzaminu.
 3. Warsztaty powtórkowe.

5 Sesja - EGZAMIN CERTYFIKACYJNY (D – 3 godz.) 

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3   Dzień 4   Dzień 5   Dzień 6   Dzień 7   Dzień 8  
                                     
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00                              
  Zajęcia   10:00 - 12:00   9:00 - 11:00   10:00 - 12:00   9:00 - 11:00   10:00 - 12:00   9:00 - 11:00   10:00 - 12:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   12:00 - 12:15   11:00 - 11:15   12:00 - 12:15   11:00 - 11:15   12:00 - 12:15   11:00 - 11:15   12:00 - 12:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   12:15 - 14:00   11:15 - 13:00   12:15 - 14:00   11:15 - 13:00   12:15 - 14:00   11:15 - 13:00   12:15 - 14:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   14:00 - 14:45   13:00 - 13:45   14:00 - 14:45   13:00 - 13:45   14:00 - 14:45   13:00 - 13:45   14:00 - 14:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   14:45 - 16:00   13:45 - 15:00   14:45 - 16:00   13:45 - 15:00   14:45 - 16:00   13:45 - 15:00   14:45 - 16:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   16:00 - 16:10   15:00 - 15:10   16:00 - 16:10   15:00 - 15:10   16:00 - 16:10   15:00 - 15:10   16:00 - 16:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   16:10 - 18:00   15:10 - 17:00   16:10 - 18:00   15:10 - 17:00   16:10 - 18:00   15:10 - 17:00   16:10 - 18:00   15:10 - 17:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google