Szukaj w serwisie

Efektywne budowanie zespołu – doskonalenie umiejętności menedżerskich


Cele szkolenia

Celem jest nauczenie osób zarządzających zespołami, skutecznej współpracy i komunikacji w zespole. Uczestnicy, którzy mają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, będą mieli możliwość rozwijania tych umiejętności i zapoznania się z koncepcją Ról Zespołowych. Cel osiągniemy poprzez ćwiczenia i ustalenie sposobów zarządzania dla Każdej z Roli, jaką przyjmują pracownicy w zespole. W trakcie warsztatu rozegraną zostaną dwie gry symulacyjne: „Zmiany w przedsiębiorstwie” oraz „Traktat pokojowy”. Dodatkowo zapoznamy się ze „Studium Przypadku”, w ramach którego realizowany był projekt „odbudowy” zachwianych relacji międzyludzkich w firmie. Przeanalizujemy ten przykład od początku, czyli od diagnozy następujących zjawisk:

 • brak współpracy między wydziałami,
 • brak zaangażowania pracowników,
 • brak wspólnego celu,
 • brak skutecznej komunikacji międzywydziałowej,
 • brak wzajemnego szacunku.

Aż do finalnej koncepcji projektu, gdzie zaprezentowane zostaną wypracowane przez managerów, rozwiązania niezbędne do wyprowadzenia firmy z atmosfery niechęci i wzajemnego braku zaufania pomiędzy pracownikami do sytuacji w której pracownicy odkrywają potencjał firmy i rozpoczynają proces angażowania się w Wizję/Misję i Strategię firmy i rozpoczynają proces :”Budowania mostów”, który jest metaforą satysfakcjonujących, owocnych i szczerych relacji międzyludzkich.

Dodatkowo uczestnicy:

 • poszerzą wiedzę na temat zespołu, jego budowy, funkcjonowania,
 • wykształcą zachowania sprzyjające pracy zespołu,
 • wykształcą umiejętności rozwiązywania konfliktów w oparciu o współpracę,
 • wykształcą zachowania sprzyjające dobremu porozumiewaniu się,
 • rozwiną umiejętności budowania autorytetu wśród byłych współpracowników.

Do góry

Profil uczestnika

Zapraszamy Dyrektorów, Kierowników, pragnących rozwijać umiejętności managerskie w kontekście budowania skutecznych i współpracujących zespołów, w długofalowej perspektywie.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 

 • umiejętność zarządzania zgodnej z Rolami Zespołowymi,
 • umiejętność trafnej oceny, kiedy należy zastosować konkretną technikę komunikacji,
 • znajomość sposobów wpółpracy z osobami, które przyjmują nieświadomie określone role w grupie, 
 • umiejętność budowania długofalowych relacji międzyludzkich w biznesie.

Do góry

Metody szkolenia

Szkolenie jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników. Wykłady ograniczone zostaną do niezbędnego minimum. Uczestnicy będą analizować własne doświadczenie oraz poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I – Zadanie konstrukcyjne – Budowanie Mostu. Przegląd sposobów komunikacji, pomiędzy członkami zespołu. Zapoznanie się z koncepcją Ról Zespołowych i nauczenie się komunikowanie każdą z ról. Budowanie autorytetu. Gra symulacyjna oraz zapoznanie ze „Studium przypadku”.

 1. Most Leonarda – Zadanie konstrukcyjne inspirowane projektem Leonarda Da Vinci.

Czy całej grupie uda się zbudować tę niesamowita konstrukcję? Cały projekt finałowy dzieli się na 3 fazy:

 • zarabianie pieniędzy i zdobywane materiałów potrzebnych do budowy mostu,
 • faza planowania budowy oraz projektowania konstrukcji,
 • budowa mostu i zgranie zespołów budowniczych.
 1. „Budowanie mostów”, czyli komunikacja w zespole/firmie/organizacji, czyli co się na nią składa i od kogo zależy:
  • najczęstsze wzorce komunikowania się w zespole,
  • kierunki i treści komunikacji,
  • struktura i przepływ informacji a efektywność podejmowania decyzji,
  • sieci komunikacyjne w zespole.
 2. Efektywność pracy zespołu w perspektywie długoterminowej:
  • analiza własnych zachowań, słabe i mocne strony, na podstawie osobistych doświadczeń biznesowych,
  • czynniki warunkujące skuteczność działań zespołowych,
  • prezentacja narzędzi diagnozy skuteczności własnego zespołu pracowniczego,
  • planowanie strategii zmian służących usprawnieniu działań zespołowych.
 3. Konflikt, jako przyczyna trudności i niezrozumienia w relacjach z ludźmi, czyli kilka prostych słów jak zrobić sobie wrogów:
  • źródła i rodzaje konfliktów,
  • postawy wobec konfliktów a źródła ich rozwiązywania,
  • diagnozowanie sytuacji konfliktowej,
  • przygotowanie i podejmowanie decyzji rozstrzygających,
  • style rozwiązywania konfliktów i sposoby wyrażania niepopularnych opinii i przekonań.
 4. Jak się zachowują prawdziwi Liderzy i Przywódcy, którzy pociągają za sobą masy ludzi, czyli przegląd zachowań z komunikacji niewerbalnej tzw. Mowy Ciała, charakterystycznej dla liderów.
 5. Postawa ciała, ton głosu, charakterystyczne gesty i ich wpływ na nieświadomość podległego personelu, poddawanemu tego typu wpływowi.
 6. Połączenie zdobytych umiejętności z zakresu osobowości lidera, stylu komunikacji lidera, oraz zachowań niewerbalnych lidera, z poczuciem pewności siebie.
 7. Ćwiczenia, których głównym celem, będzie rozwinięcie umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej, cechującej liderów, oraz wzmocnienie poczucia pewności siebie u menedżerów:
  • umożliwia zrozumieć drugiej stronie, co się między Wami dzieje, oraz pomaga podnieść, jakość jej działań.
 8. Gra symulacyjna: „Zmiany w przedsiębiorstwie”, wprowadzi uczestników w realia „pewnego” przedsiębiorstwa, w czasach spowolnienia gospodarczego. Zarządzają oni niewielką stocznią, a ich zadaniem jest przetrwanie ostatnich 30 dni tej trudnej dla firmy sytuacji. Dodatni wynik finansowy na koniec miesiąca oznacza realizację celu. Wynik ujemny zwiastuje bankructwo. Czas trwania: do 2 godzin.
 9. Gra w wyjątkowy dla siebie sposób zderza i ukazuje punkty wiedzenia osób zajmujących różne stanowiska w firmie. Pozwala poznać obawy i intencje wszystkich stron uczestniczących w ważnych procesach zmian w przedsiębiorstwie. W tak niełatwym okresie nie ma prostych rozwiązań i szybkich kompromisów. Liczy się umiejętność zarządzania ludźmi, delegowania zadań i skutecznej komunikacji.
 10. W jakie role uczestnicy wcielą się w trakcie gry? Uczestnicy w wyniku procesu rekrutacji, obejmą następujące stanowiska: Zarząd, Dyrektorzy Produkcji,, Kierownicy Produkcji oraz Pracownicy Produkcji. Podzieleni na cztery grupy pracowników, otrzymają swoje zadania i cele do realizacji.
 11. Uczestnicy po zakończeniu gry  otrzymają indywidualny feedback od:
  • trenera,
  • od każdej z grup pracowniczych: Zarządu, Dyrektorów Produkcji, Kierowników Produkcji, Pracowników Produkcji.
 12. Kwestionariusz Moja Rola W Zespole – Kwestionariusz diagnozuje osiem najczęstszych ról i odpowiadających im zachowań w zespole i daje jasne i czytelne wskazówki jak zarządzać konkretnym pracownikiem, w taki sposób, aby minimalizować potencjalne konflikty, wzbudzać motywację i zaangażowanie, oraz budować silny zespół:
  • osiem najczęściej występujących ról zespołowych: Praktyczny organizator, Naturalny lider, Człowiek akcji, Człowiek idei (siewca), Człowiek kontaktów, Sędzia, Człowiek grupy, Perfekcjonista – Typowe cechy, Pozytywne strony, możliwe słabości każdej z wyżej wymienionych ról, oraz techniki komunikacji, niezbędne do budowania silnego i zorientowanego na cel zespołu,
  • diagnoza własnej roli najczęściej odgrywanej w zespole: jej wady i zalety oraz wpływ na pozostałych współpracowników,
  • wypracowanie skutecznych metod komunikacji w zależności od zdiagnozowanej roli, jaką odgrywa konkretna osoba w zespole,
  • filtry percepcji, czyli Psychologia poznawcza i komunikacji międzyludzkiej,
  • jak skutecznie komunikować się z konkretnym typem i jakich argumentów używać?
  • zarządzanie wrażeniem w procesie komunikacji,
  • jak mnie postrzegają inni ludzie i od czego to zależy?

Dzień II – Przegląd najczęściej występujących psychologicznych ról, które ludzie odgrywają w zespole. Wypracowanie skutecznych technik komunikacji i współpracy  w zależności od odgrywanej przez pracownika nieświadomie roli.

 1. Najlepiej jest „Mówić o sobie” a „nie o innych”, czyli Komunikat „JA”, składający się z trzech części, a zaproponowany przez Dr Thomasa Gordona, dający duże szanse na osiągnięcie następujących rezultatów:
  • umożliwia dokonanie zmiany w zachowaniu drugiej osoby, które uważasz za nieakceptowane,
  • pozwala chronić poczucie własnej wartości osoby, z którą jesteś w konflikcie,
  • kładzie duży nacisk, na jakość relacji między Tobą a tą drugą osobą,
  • umożliwia zrozumieć drugiej stronie, co się między Wami dzieje, oraz pomaga podnieść, jakość jej działań.
 2. Kwestionariusz Moja Rola W Zespole – Kwestionariusz diagnozuje osiem najczęstszych ról i odpowiadających im zachowań w zespole i daje jasne i czytelne wskazówki jak zarządzać konkretnym pracownikiem, w taki sposób, aby minimalizować potencjalne konflikty, wzbudzać motywację i zaangażowanie, oraz budować silny zespół.
 3. Gra symulacyjna: „Traktat pokojowy”, nie mająca odniesienia do doświadczeń zawodowych uczestników szkolenia,  pozwalająca na określenie mocnych stron uczestników, oraz obszarów wymagających dalszego, indywidualnego rozwoju w obszarze komunikacji, umiejętności budowania relacji i nieświadomych strategii negocjacyjnych oraz umiejętności zarządzania rolami zespołowymi. Dodatkowo uczestnicy dokonają  analizy własnych zachowań komunikacyjnych i odpowiedzą sobie na pytanie, „Czy w procesie komunikacji jestem rozumiany przez drugą stronę zgodnie z moimi intencjami?" i jakie mogą być tego przewidywalne skutki, w kontekście osiągania celów zawodowych . Zapoznanie uczestników z metodami i technikami rozwiązywania problemów i konfliktów.
 4. Gra symulacyjna wymagać będzie od uczestników wysokich umiejętności z zakresu współpracy w zespole oraz zaawansowanych umiejętności perswazyjnych i komunikacyjnych.
 5. Uczestnicy po zakończeniu Gry symulacyjnej otrzymają indywidualny feedback od:
  • trenera,
  • od każdego z członków zespołu z własnej grupy,
  • od każdego z  członków zespołu z grupy przeciwnej. 

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google