Szukaj w serwisie

Finanse dla menedżerów – praktyczne warsztaty dla niefinansistów


Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje w zakresie rozumienia formalnych terminów i prawideł finansowych, nabywa umiejętności w  zakresie podstaw czytania dokumentów finansowych oraz poznaje menadżerskie narzędzia zarządzania finansami i przedsiębiorstwem zgodne z najnowszymi trendami i stanem wiedzy. Program szkolenia został opracowany z myślą o osobach, które nie mają wykształcenia finansowego, lecz w toku rozwoju zawodowego podejmowane przez nie decyzje bezpośrednio wpływają na wyniki i kondycję finansową zarządzanych przedsiębiorstw lub ich obszarów. Szkolenie jest okazją do wykształcenia bezproblemowej komunikacji z pionem finansowym: księgowym, controllingiem czy analitykami finansowymi. 

Do góry

Profil uczestnika

Wszystkie osoby stykające się z informacjami finansowymi w firmie. Szkolenie skierowane jest do osób nie posiadających wykształcenia w zakresie finansów przedsiębiorstw lub rachunkowości, kadra kierownicza pionów niefinansowych, wszystkie osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu warsztatów Uczestnik będzie posiadał wiedzę i kompetencje dotyczące między innymi:

 • praktycznego posługiwania się podstawowymi terminami finansowymi związanymi z rachunkowością finansową, podatkową i zarządczą,
 • rozumienia dokumentów finansowych, sprawozdań finansowych i interpretowania wielkości w nich zawartych,
 • znajomości metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, zasad i procedur określania standingu finansowego przez instytucje finansowe, banki, agencje ratingowe,
 • najnowszych tendencji i rozwiązań stosowanych w zakresie finansowej informacji zarządczej i controllingu,
 • mechanizmów rządzących finansami przedsiębiorstw, czynników kształtowania ryzyka operacyjnego i finansowego,
 • narzędzi wspierających zarządzanie kosztami i efektywnością operacyjną w tym bazujących na analizie kosztów procesów i działań,
 • komunikacji z analitykami w zakresie oceny efektywności ekonomicznej projektów czy wyceny wartości, 
 • kształtowania relacji z inwestorami, narzędzi pomiaru wartości przedsiębiorstwa i strategii zapewniających maksymalny zwrot właścicielom kapitału.

Wszystkie prezentowane zagadnienia są bogato obrazowane analizami rzeczywistych studiów przypadków z dużych polskich przedsiębiorstw. Zajęcia prowadzone są przed praktyka posiadającego duże doświadczenie zawodowe w implementacji i wykorzystaniu omawianych technik i narzędzi.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie: system finansowy przedsiębiorstwa:
 • optyka udziałowca i menedżera
 • służby finansowe i ich zadania - rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa – zadania, podobieństwa, różnice,
 • obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie sprawozdawczości finansowej, zasady rachunkowości, 
 • odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego.
 1. Sprawozdawczość finansowa i zarządcza:
 • bilans przedsiębiorstwa – najważniejsze sprawozdanie finansowe,
 • rachunek zysków i strat (rodzaje wyników finansowych, porównawczy i kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat),
 • cash flow - rachunek przepływów pieniężnych (koszt a wydatek, przychód a wpływ).
 1. Wskaźniki finansowe – czyli jak interpretować i oceniać informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych:
 • przegląd głównych wskaźników finansowych (rentowność, płynność, sprawność zadłużenie),
 • KPI wykorzystywane w systemach motywacyjnych – dobre praktyki. 
 1. Czy to wiarygodny partner biznesowy? Warsztat z czytania i analizy sprawozdań finansowych kontrahenta.
 2. Rachunkowość zarządcza i systemy raportowania menadżerskiego:
 • struktura i elastyczność kosztów: stałe i  zmienne,
 • CAPEX czy OPEX?
 • badanie zależności pomiędzy ceną, wolumenem i kosztami - Analiza Break Even Point,
 • outsourcing – sposób na oszczędności na czy uzmiennienie kosztów,
 • zarządcze układy prezentowania wyników - modele rachunków pokryć finansowych, 
 • metodologia tworzenia budżetu operacyjnego.
 1. Polityka cenowa:
 • kształtowanie cen - perspektywa rynkowa i kosztowa,
 • gra cenowa w różnych „segmentach” rynku,
 • cena optymalna - symulacja,
 • polityka rabatowa (upusty, skonta) jako element gry cenowej.
 1. Zarządzanie kapitałem obrotowym:
 • cykl konwersji gotówki,
 • rotacja należności, zapasów i zobowiązań -  optymalizacja cyklu konwersji gotówki, 
 • szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy  (Working Capital Requirement).
 1. Sporządzanie sprawozdań finansowych pro-forma – jak przełożyć pomysł biznesowy na język finansów (warsztat opracowanie biznes planu).
 2. Decyzje inwestycyjne:
 • zwrot, czas i ryzyko czyli filary długoterminowych decyzji finansowych,
 • zmienna wartość pieniądza w czasie – skutki dla decyzji, źródła i koszty finansowania inwestycji  - WACC,
 • czy warto realizować ten kontrakt – zastosowanie NPV i IRR,
 • business case: ocena projektu inwestycyjnego.
 1. Spojrzenie właścicielskie – zarządzanie wartością przedsiębiorstwa:
 • ekonomiczna wartość dodana EVA jako miernik kreowania wartości,
 • jak wycenić wartość biznesu – nośniki wartości, metody pomiaru wartości. 

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google