Szukaj w serwisie

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych


Opis

System logistyczny przedsiębiorstwa jest bardzo złożony, a jego analiza wymaga wyodrębnienia części składowych. Do głównych podsystemów logistycznych przedsiębiorstwa, wyodrębnionych w oparciu o kryterium podziału funkcjonalnego należą:

 • logistyka zaopatrzenia,
 • logistyka produkcji,
 • logistyka dystrybucji.

W każdym z tych elementów znajdują się magazyny, stanowiące integralną część łańcucha logistycznego. Jest to bardzo istotny element, ponieważ koszty magazynowania i obsługi zapasów stanowią według różnych źródeł od 16 do 25% kosztów logistycznych przedsiębiorstwa. System magazynowania i obsługi zapasów to skoordynowana w czasie i przestrzeni działalność polegająca na gromadzeniu, przechowywaniu i obsłudze zapasów, w specjalnie do tego celu przeznaczonych placach i budynkach z wykorzystaniem wymaganego wyposażenia technicznego.

Główna rola systemu magazynowania jako elementu systemu logistycznego wynika zasadniczo z konieczności zaspokajania następujących potrzeb:

 • zmniejszenie kosztów transportu produktów,
 • koordynacja wielkości podaży i popytu,
 • wspomaganie procesów produkcyjnych,
 • wspomaganie procesów dystrybucyjnych.

Zadaniem systemu logistycznego jest nie tylko gromadzenie i przechowywanie zapasów, ale również ich obsługa. W związku z powyższym do najważniejszych funkcji systemu magazynowania zaliczamy m.in.:

 • utrzymanie zapasów,
 • manipulacja zapasami.

Zadania systemu magazynowania i obsługi zapasów, związane będą z określonymi wielkościami zapasów i miejsc ich przechowywania w całym łańcuchu logistycznym. Warunkiem powstania takich miejsc utrzymania zapasów jest ekonomicznie uzasadniony sposób rozmieszczenia sieci budynków, przeznaczonych na magazyny oraz ich optymalnego zagospodarowania, dla uzyskania maksymalnej kubatury składowania oraz minimalizacji manipulacji towarów w pomieszczeniach magazynowych. Optymalne rozplanowanie i konstrukcja magazynów w przedsiębiorstwach będzie różna w zależności od składowanego towaru, zasobów finansowych przedsiębiorstwa, otoczenia konkurencyjnego i potrzeb klientów. Menadżerowie logistyki oraz osoby odpowiedzialne za gospodarkę magazynową powinni ponadto dokonać analizy powiązań, między kosztami siły roboczej, kosztami urządzeń, kosztami przestrzeni oraz kosztami procesów informatycznych. Niezwykle ważną sprawą, dla przedsiębiorstwa jest skuteczne i efektywne rozplanowanie magazynów. Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie końcowe zostanie wybrane przez przedsiębiorstwo, jest niezmiernie ważne aby umożliwiało ono jak najpełniejsze i najefektywniejsze wykorzystanie całej dostępnej przestrzeni składowania. W chwili obecnej wiele przedsiębiorstw boryka się z brakiem odpowiedniej przestrzeni składowania w związku ze zwiększeniem produkcji oraz asortymentu towarów. Zasadniczym zadaniem tego szkolenia jest szczegółowa analiza zagadnień związanych z funkcjonowaniem magazynów oraz ich modernizacja (poprawa organizacji działań) do spełnienia wyżej wymienionych celów. Pakiet zarządzania logistycznego magazynami jest skierowany do kierowniczej kadry przedsiębiorstw oraz pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż (kierowników magazynów, ich zastępców, brygadzistów, kierowników zmian i innych pracowników magazynowych). 

Zasadniczy cel szkolenia jest podporządkowany usprawnieniu funkcjonowania magazynów, poszukiwaniu wydajnych możliwości składowania i optymalizacji przepływu towarów w poszczególnych rodzajach magazynów.

Po zakończeniu poszczególnych dni szkoleniowych możliwe jest skorzystanie z nieodpłatnych konsultacji z trenerem, dotyczących uszczegółowienia zagadnień omawianych podczas szkolenia i przełożenia tematyki na bazę poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwi to uczestnikom przedyskutować w praktyce problemy napotykane w przedsiębiorstwie i wypracować sposoby i możliwości ich rozwiązania, jak również, pokazać praktyczne zastosowanie poszczególnych narzędzi omawianych w trakcie szkolenia.

Do góry

Cele szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień dotyczących organizacji funkcjonowania magazynów, wyposażenia technicznego, procesów składowania i manipulacji towarów, metod kompletacji, zarządzanie magazynami oraz kosztów procesów składowania i manipulacji towarów. Całość zadań szkoleniowych jest podporządkowana poprawie funkcjonowania magazynów, poszukiwaniu możliwości składowania i usprawnieniu przepływu towarów w różnych rodzajach magazynów.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do kierowniczej kadry przedsiębiorstw oraz pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż (kierowników magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników wydziału magazynów).

Do góry

Korzyści dla uczestników

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć szereg korzyści, które pozwolą osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie gospodarki magazynowej na:
 • określenie zadań stawianych przed gospodarką magazynową przedsiębiorstwa,
 • zdefiniowanie gospodarki magazynowej i jej elementów składowych,
 • określenie kompleksowych założeń magazynów w przedsiębiorstwie,
 • określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów magazynowych,
 • opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w magazynach,
 • określenie rodzajów popytu oraz ich wpływu na wielkość zapasów oraz organizację pracy w magazynach,
 • zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów,
 • dokonanie podziału towarów według różnych kryteriów składowania,
 • określenie czynności operacyjnych poszczególnych faz działalności magazynów,
 • dostosowanie metod składowania, manipulacji, kompletacji do właściwości składowanych zapasów,
 • określenie potrzeb wyposażenia technicznego oraz zaprojektowanie wykorzystania poszczególnych urządzeń,
 • kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż, 
 • podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową,
 • zaprojektowanie wielkości i wyposażenia technicznego magazynów w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorstwa,
 • opracowanie szeregu narzędzi do optymalizacji procesów magazynowych,
 • zmodernizowanie i poprawa organizacji działania magazynów istniejących,
 • dokonanie kompleksowej oceny magazynów oraz określenie czynników powodujących przestoje i ograniczenia,
 • analiza i ocena wariantów rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie.
 

Do góry

Metody szkolenia

 • wykłady, 
 • analiza przypadków,
 • praca w grupach w formie treningu menedżerskiego.

Około 50 - 60 % zajęć jest organizowane w postaci ćwiczeń, gdzie uczestnicy samodzielnie i w grupach będą rozwiązywać różnorodne zagadnienia związane z realizacją procesów magazynowych. W ramach szkolenia przewiduje się zaprezentowanie szeregu praktycznych narzędzi wykorzystywanych przy zarządzaniu i optymalizacji gospodarki magazynowej, które można z powodzeniem wykorzystać we własnych przedsiębiorstwach.

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Miejsce rola i zadania magazynów w logistyce przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej:
 • zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw,
 • miejsce i struktura gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie.
 1. Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie 
 • relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, 
 • zakresy obowiązków, 
 • odpowiedzialność osób funkcyjnych, 
 • obieg informacji, 
 • uwarunkowania funkcjonowania.
 1. Poziom i asortyment zapasów:
 • podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ, inne), 
 • charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania, 
 • dostosowanie wyposażenia technicznego do rodzaju przechowywanych zapasów.
 1. Technologia operacji magazynowych:
 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania, 
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie, 
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.
 1. Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie:
 • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną, 
 • uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie, 
 • praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.
 1. Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej 
 • rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej, 
 • dokumenty normujące procedury inwentaryzacyjne, 
 • metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji, 
 • realizacja procedur inwentaryzacyjnych, 
 • kompensaty braków i nadwyżek inwentaryzowanych zapasów
 • błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych, 
 • rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych. 
 1. Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów:
 • metoda stałych miejsc składowych, 
 • metoda wolnych miejsc składowych, 
 • metody mieszane, 
 • metody kompletacji zapasów.
 1. Metody składowania zapasów:
 • organizacja tradycyjnych metod składowania, 
 • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów, 
 • zasady rozmieszczenia zapasów w magazynach.
 1. Wyposażenie techniczne magazynów:
 • certyfikaty urządzeń wyposażenia technicznego magazynów, 
 • dokumentacja eksploatacyjna wyposażenia technicznego,
 • zasady eksploatacji urządzeń poddozorowych,
 • zasady doboru wyposażenia technicznego do realizacji operacji magazynowych.
 1. System wymiarowy opakowań usprawniający międzynarodowy obrót materiałowy:
 • unormowania normatywne dotyczące systemu wymiarowego opakowań, 
 • określenie, podział i wykorzystanie jednostek ładunkowych.
 1. Przepisy bhp w organizacji prac magazynowych: 
 • akty prawne normujące bhp w gospodarce magazynowej, 
 • wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania, 
 • organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień bhp, 
 • obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania tym zagrożeniom.
 1. System znakowania i identyfikacji miejsc składowania oraz towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych:
 • zasady znakowania ładunków w magazynach, 
 • oznakowanie miejsc składowania zapasów,
 • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN),
 • wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach - technika RFID.
 1. Normatywy projektowe wykorzystywane w gospodarce magazynowej:
 • potrzeby przestrzeni składowej, 
 • analiza i ocena optymalizacji wykorzystania magazynów, 
 • analiza zapotrzebowania na poszczególne rodzaje urządzeń technicznych.
 1. Przeprojektowanie magazynów istniejących: 
 • zasady efektywnego zagospodarowania przestrzeni magazynowej oraz rozmieszczenia towarów w magazynie, 
 • zasady przeprojektowania, 
 • obliczenie i optymalizacja przestrzeniu składowej i innych stref w magazynie, 
 • wybór optymalnego wariantu rozwiązania z określeniem potrzeb powierzchni i sprzętu).
 1. Projektowanie magazynów nowo planowanych:
 • zasady stosowane przy projektowaniu nowych magazynów, 
 • optymalizacja wielkości magazynów i rozmieszczenia poszczególnych stref funkcjonalnych,
 • warianty rozwiązań przy projektowaniu nowych magazynów.
 1. Analiza możliwości usprawnień organizacji funkcjonowania magazynów:
 • opracowanie rozwiązań usprawniających działanie w magazynach, 
 • wdrożenie opracowanych rozwiązań w magazynach, 
 • ocena przyjętych usprawnień.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:10   11:00 - 11:10   11:00 - 11:10  
  Zajęcia   11:10 - 13:00   11:10 - 13:00   11:10 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:30   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google