Szukaj w serwisie

Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem


Opis

Szkolenie przygotowane jest dla menedżerów świadomych biznesowo, z wiedzą o komunikacji interpersonalnej na poziomie ponadpodstawowym, którzy nastawieni są na samodoskonalenie, proaktywność i  posiadają silną motywację wewnętrzną do poznania swoich obszarów rozwoju w obszarze świadomego wywierania wpływu we wszelkich wystąpieniach publicznych. Udział w szkoleniu/treningu i rozwój własnych kompetencji zmusza do opuszczenia swojej strefy komfortu psychicznego. Szkolenie/trening o charakterze zadaniowym pozbawione jest charakteru stricte wykładowego/slajdowego/scenkowego.

Szkolenie realizowane w formie modułowej.

Do góry

Cele szkolenia

Celem tego szkolenia jest zaprezentowanie najskuteczniejszej wiedzy z zakresu psychologii poznawczej oraz Psychologii wywierania wpływu. Przedstawione zostaną techniki wykorzystywane przez osoby na co dzień zajmujące się skuteczną komunikacją z drugim człowiekiem, największych korporacji w kraju, służące uzyskiwaniu celów biznesowych. W trakcie szkolenia uczestnicy wezmą udział w warsztatach i ćwiczeniach, bazujących na prezentowanej wiedzy. 

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób na stanowiskach kierowniczych, menadżerskich, dyrektorów, liderów zespołów oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką zarządzania zespołem.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • uzyskanie wiedzy w zakresie psychologii poznawczej oraz psychologii wywierania wpływu,
 • znajomość technik wykorzystywanych przez osoby na co dzień zajmującymi się skuteczną komunikacją z drugim człowiekiem, największych korporacji w kraju, służące uzyskiwaniu celów biznesowych,
 • poznanie sztuki zjednywania sobie ludzi.

Do góry

Metody szkolenia

Trening składa się z 3 modułów:
 • teoretycznego, który pozwala ugruntować swoją wiedzę i zrozumieć interdyscyplinarność zarządzania (20% czasu treningu),
 • analitycznego, którego celem jest analiza wybranych case study przedstawiających w 100% naturalne wpływanie na innych zarejestrowane na materiale VIDEO (40% czasu treningu),
 • praktycznego, związanego z 4 turami ćwiczeń o charakterze zdrowej rywalizacji między u uczestnikami. 

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I - ta część szkolenia służy przedstawieniu technik, reguł i zasad obowiązujących w skutecznej komunikacji z drugim człowiekiem oraz zapoznaniu się z najczęściej występującymi „Przeszkodami komunikacyjnymi”, które wpływają na powstawianie sytuacji „trudnych” w kontakcie z drugim człowiekiem. Wywieranie wpływu na samego siebie, czyli klilka słów o emocjach.

 1. Festiwal „Wywierania wpływu (Ćwiczenie – symulacja biznesowa)” – czyli każdy z uczestników, przekonuje każdego do swojej usługi, produktu, usługi, pomysłu, strategii, wizji!
 • współpraca vs rywalizacja. Emocje pozytywne i negatywne i ich wpływ na ludzi,
 • czy warto manipulować innymi?
 • myślenie strategicznie, czyli … 3 lata później,
 • życie toczy się rundami. Tydzień później, miesiąc później, kwartał później… siedem lat później…,
 • budowanie relacji B2B. Emocje wg Paula Ekmana i Daniela Golemana,
 • reguły wywierania wpływu wg Prof. Roberta Cialdiniego,
 • „otwarte karty” – analiza Festiwalu Wywierania wpływu, czyli kto przekonany został a kto nie i kluczowe pytanie: Dlaczego?
 • spojrzenie na sposób wywierania wpływu i odpowiedź na pytanie...,
 • przekonałem/Przekonałam, bo …?
 • nie udało mi się przekonać, bo…?
 • co mogłam/mogłem robić inaczej w trakcie symulacji biznesowej – „Festiwal Wywierania wpływu”.
 1. Moduł. Symulacja Menedżerska wywieranie wpływu i komunikacja - „Zmiany w przedsiębiorstwie”: wprowadzi uczestników w realia „pewnego” przedsiębiorstwa, w czasach spowolnienia gospodarczego. Zarządzają oni niewielką firmą a ich zadaniem jest przetrwanie ostatnich dni tej trudnej dla firmy sytuacji. Dodatni wynik finansowy na koniec miesiąca oznacza realizację celu. Wynik ujemny zwiastuje bankructwo. Czas trwania: do 2 godzin:
 • gra w wyjątkowy dla siebie sposób zderza i ukazuje punkty widzenia osób zajmujących różne stanowiska w firmie. Pozwala poznać obawy i intencje wszystkich stron uczestniczących w ważnych procesach zmian w przedsiębiorstwie. W tak niełatwym okresie nie ma prostych rozwiązań i szybkich kompromisów. Liczy się umiejętność zarządzania ludźmi, delegowania zadań, skutecznej komunikacji i motywowania,
 • w jakie role uczestnicy wcielą się w trakcie gry? Uczestnicy w wyniku procesu rekrutacji, obejmą następujące stanowiska: Zarząd, Dyrektorzy, Kierownicy  oraz Pracownicy. Podzieleni na cztery grupy pracowników, otrzymają swoje zadania i cele do realizacji,
 • uczestnicy po zakończeniu gry  otrzymają indywidualny feedback od: trenera, od każdej z grup pracowniczych: Zarządu, Dyrektorów, Kierowników, Pracowników.
 
Dzień II i III
 1. Kreacja celów:
  • cele osobiste,
  • cele firmowe,
  • moduł poświęcony uświadomieniu sobie, jakie cele (osobiste i zawodowe) stoją przed nami w przyszłości. Uczestniczy zgodnie z zasadą, NLP, precyzują cele tak, aby na drodze własnego rozwoju osobistego kierować się do celu, a w chwilach słabości pamiętać, co jest celem nadrzędnym oraz że popełniane błędy są niejednokrotnie częścią procesu, który prowadzi do wyznaczonych celów.
 2. Skuteczna komunikacja jako narzędzie kierowania:
  • narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,
  • komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,
  • umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem,
  • bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania,
  • jedną z podstawowych kompetencji każdego człowieka, a w szczególności niezbędną skutecznemu managerowi, jest umiejętność komunikowania się z ludźmi. Model A. Mechrabiana pozwoli na określenie kanałów komunikacji, którymi przekazujemy informacje. wskażemy też, jakie podstawowe błędy popełniamy w kontaktach interpersonalnych.
 3. Psychologiczne aspekty w komunikacji:
  • elementy technik wywierania wpływu w procesie komunikacji,
  • czynniki wpływające na funkcjonowanie zespołu - budowanie relacji,
  • ćwiczenia praktyczne,
  • jako doświadczeni managerowie wiemy, jak często uzyskiwanie przychylności innych dla realizacji naszych wizji, zamierzeń, planów lub nawet prostych poleceń nie jest umiejętnością prostą. W tym module przekażemy Państwu, w jaki sposób wykorzystywać wiedzę o psychologii zachowań człowieka w celu optymalnego zarządzania jego motywacją, do realizacji wspólnych celów.
 4. Motywowanie pracowników:
  • rodzaje motywacji,
  • model Maslowa,
  • model Herzberga,
  • rola motywatorów niematerialnych - motywowanie środkami poza finansowymi jako oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników,
  • ćwiczenia praktyczne - rozmowa z pracownikiem,
  • motywacja - czyli nic innego jak kontynuacja tematu manipulacji i oddziaływań psychologicznych. Ta część zajęć to wprowadzenie teorii motywacji oraz analiza, diagnoza i decyzja dotycząca wyboru jednej ze strategii motywacji personelu. Moduł ten będzie miał swoje podsumowanie w drugim dniu szkolenia, przy realizacji case'u.
 5. Metody budowania autorytetu:
  • podstawowe czynniki budujące autorytet,
  • autorytet funkcji, wiedzy i osobowości,
  • co decyduje o tym, że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?
  • wskażemy na konkretne kryteria, którymi kierują się ludzie w dokonywaniu ocen i postaw kierowniczych.
 6. Rola i zadania kierownika:
  • diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem,
  • podstawowe umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem,
  • czym powinna zajmować się osoba zarządzająca ludźmi a czym w praktyce się zajmuje? Dokonamy refleksji na ten temat, aby zrozumieć istotę kompetencji kierowniczej, która na drodze rozwoju opierać się powinna na diagnozie osobistego potencjału w kierowaniu. Wykorzystamy do tego specjalnie przygotowane testy.
 7. Style zarządzania:
  • test - mój styl zarządzania,
  • diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem,
  • SWOT "osobisty",
  • zrealizowany test na diagnozę potencjału dostarczy nam również informacji dotyczących dominującego stylu zarządzania, jaki uprawiamy w codziennej pracy. Dokonamy analizy czy w wybranych przypadkach wskazany z testu styl ma szansę powodzenia. Zamknięciem tematu diagnozy osobistego potencjału będzie realizacja SWOT'a osobistego, który dostarczy uczestnikom wiele cennych wskazówek i obszarów do własnych przemyśleń.
 8. Analiza poziomu rozwoju pracownika:
  • macierz kompetencji - wytyczanie kierunków rozwoju,
  • klasyfikacja stylu zarządzania na etapach rozwoju pracownika,
  • skuteczny dowódca to taki, który wybierając się na wojnę, zna perfekcyjnie siłę i potencjał swojego "wojska". W naszej codziennej pracy wykorzystanie narzędzia, jakim jest macierz kompetencji pozwoli na dokonanie "przeglądu wojsk" w celu wytyczenia kierunku dalszego ich rozwoju.
 9. Organizacja pracy - zarządzanie sobą i pracownikami w czasie:
  • perspektywa planowania - ustalenie i weryfikacja celów działania,
  • metody ustalania i realizacji priorytetów,
  • analiza zakresu obowiązków,
  • określenie krytycznej ścieżki zakresu obowiązków (reguła PARETO),
  • analiza ABC, zasada Eisenhower'a,
  • ćwiczenia praktyczne,
  • wciąż aktualna zasada PARETO, mówiąca że 20 % działań przynosi 80 % efektów. Motywuje to nas do ciągłego doskonalenia umiejętności wykorzystanie jednego z najcenniejszych zasobów które nam dano - mianowicie czasu. Moduł ten poświęcony będzie jednemu z bardzo istotnych obszarów zarządzania, jakim jest alokacja czasu pracowników w określone zadania. Przekażemy Państwu informację o technikach pozwalających na efektywne organizowanie i priorytetyzowanie zadań.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google