Szukaj w serwisie

Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw


Opis

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw i obejmuje zastosowanie wybranych koncepcji i metod z zakresu rachunkowości finansowej i controllingu w zarządzaniu logistyką. Jego celem jest zapoznanie uczestników z finansowymi i pozafinansowymi metodami i narzędziami pozwalającymi określić efektywność procesów logistycznych. Akcent położono na przegląd i analizę kosztów generowanych w kluczowych procesach logistycznych (w tym szczególnie w logistycznej obsłudze klienta i w planowaniu zapasów). Uczestnicy zapoznają się z rodzajami tych kosztów i ich składowymi, poznają metody ich kalkulacji oraz analizują wpływ logistyki na kondycję finansową całego przedsiębiorstwa. Ponadto szkolenie obejmuje przegląd i zastosowanie w praktyce istotnych wskaźników pozafinansowych określających efektywność procesów logistycznych, takich jak poziom obsługi logistycznej czy stopień wykorzystania przestrzeni magazynowej. Szkolenie zwraca także uwagę uczestników na wpływ efektywności obsługi logistycznej na funkcjonowanie łańcucha dostaw przedsiębiorstwa.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich komórek łańcucha logistycznego, którzy planują i analizują całkowite i wycinkowe koszty w poszczególnych komórkach organizacyjnych wchodzących w skład logistyki przedsiębiorstwa tj.:

 • działu zakupów,
 • działu zaopatrzenia,
 • zespołu magazynów,
 • działu transportu,
 • działu dystrybucji,

mających za zadanie współpracę i opracowanie dokumentów finansowych z tej dziedziny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w celu wyodrębnienia i dokonania analizy struktury kosztów oraz określenia relacji, jak również określenie stanu i dróg zmierzających do redukcji i optymalizacji kosztów logistycznych.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • zrozumienie roli procesów logistycznych w generowaniu kosztów i przychodów przedsiębiorstwa,
 • rozpoznanie podstawowych kategorii finansowych i wpływu logistyki na ich kształtowanie,
 • nauczenie się metod analizy kosztów przydatnych w podejmowaniu decyzji logistycznych,
 • zapoznanie się z miernikami efektywności procesów logistycznych i nauczenie się ich zastosowania w praktyce,
 • zrozumienie wpływu logistyki na efektywność łańcucha dostaw.

Do góry

Metody szkolenia

 • wykłady wprowadzające z dyskusją z uczestnikami,
 • analizy studiów przypadków,
 • analizy ilościowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego,
 • ćwiczenia w podgrupach.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Istota i rola koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie: 
 • pojęcie logistyki i zarządzania logistycznego,
 • podejście systemowe i procesowe w logistyce.
 1. Rola procesów logistycznych w generowaniu kosztów przedsiębiorstwa: 
 • pojęcia kosztu i przychodu oraz wydatku, nakładu i straty,
 • podstawowe klasyfikacje kosztów,
 • znaczenie procesów logistycznych dla kształtowania się kosztów przedsiębiorstwa,
 • charakterystyka kosztów logistycznych, 
 • podstawowe problemy związane z kalkulacją kosztów logistycznych,
 • znaczenie analizy kosztu całkowitego w logistyce.
 1. Efektywność logistycznej obsługi klienta: 
 • pojęcie logistycznej obsługi klienta,
 • znaczenie pomiaru i standaryzacji obsługi logistycznej,
 • koszty obsługi logistycznej a przychody ze sprzedaży, 
 • analiza rentowności klienta z uwzględnieniem kosztów procesów logistycznych.
 1. Wpływ zapasów na koszty: 
 • rodzaje kosztów zapasów i ich kalkulacja, 
 • wycena zapasów, 
 • analiza wskaźnikowa zapasów, 
 • relacje między kosztami zapasów a pozostałymi kosztami logistycznymi, 
 • optymalizacja kosztów w planowaniu zapasów.
 1. Kosztowe aspekty decyzji podejmowanych w sferze magazynowania: 
 • podstawowe decyzje magazynowe, 
 • wykorzystanie outsourcingu w sferze logistyki wewnętrznej,
 • wpływ wyboru formy własności magazynu na koszty logistyczne, 
 • pomiar efektywności w sferze gospodarki magazynowej.
 1. Podstawowe problemy w sferze transportu a ich wpływ na koszty przedsiębiorstwa: 
 • podstawowe decyzje transportowe, 
 • wykorzystanie usługodawców zewnętrznych w transporcie, 
 • kalkulacja kosztów różnych opcji transportowych.
 1. Kalkulacja ABC jako narzędzie szacowania i rozliczania kosztów procesów logistycznych: 
 • podstawowe pojęcia w metodzie ABC,
 • wdrażanie kalkulacji ABC w przedsiębiorstwie, 
 • zalety kalkulacji ABC, 
 • kalkulacja ABC w praktyce.
 1. Wpływ logistyki na wyniki finansowe przedsiębiorstwa jako całości: 
 • wpływ logistyki na wskaźniki ROA i ROI, rachunek zysków i strat oraz bilans,
 • wpływ koncepcji SCM na redukcję kosztów logistyki przedsiębiorstwa.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google