Szukaj w serwisie

Lean Management w magazynie - Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi


Opis

Dwudniowe warsztaty oparte na grze symulacyjnej: Budowa i optymalizacja polityki zakupowo - magazynowej, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji procesów pod względem kosztów, czasów i transparentności.

Dynamicznie rozwijająca się konkurencja, wzrost kosztów funkcjonowania kładzie na przedsiębiorstwach ciężar optymalizacji funkcjonujących procesów. Mimo tego, że mówi się o sile łańcuchów dostaw często wdrażane rozwiązania są wyspowe (nie obejmujące całości procesów) i/lub skierowane są na optymalizację relacji z ogniwami zewnętrznymi z pominięciem wewnętrznych. Determinuje to sytuację w której pojawia się zjawisko suboptymalizacji, czyli działania danego działu na szkodę całego przedsiębiorstwa. 

Do góry

Cele szkolenia

Nadrzędnym celem zajęć opartych na autorskiej grze symulacyjnej jest pokazanie praktycznych aspektów optymalizacji - współzależności procesów zakupowych i magazynowych. Uczestnicy uświadamiają sobie jak z pozoru nie istotne decyzje mogą mieć negatywne skutki dla innych obszarów. 

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie adresowane jest do pracowników średniego i wyższego szczebla działów zaopatrzenia, magazynów, a także wszystkich pracowników przedsiębiorstw wpływających na funkcjonowanie omawianych na szkoleniu obszarów z szczególnym uwzględnieniem pracowników średniego i wyższego szczebla produkcji i działów handlowych.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 
 • umiejętność budowania prawidłowej relacji pomiędzy działami zaopatrzenia i magazynami,
 • umiejętność zidentyfikowania ścieżek istniejących przepływów rzeczowych i informacyjnych w przedsiębiorstwie, możliwość analizy procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie,
 • wiedza w zakresie realizacji czynności zakupowych oraz umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami analitycznymi, prognostycznymi i kalkulacyjnymi w sferze logistyki zaopatrzenia i gospodarki magazynowej,
 • umiejętność oceny dostawców, ze szczególnym uwzględnieniem: wykorzystania modelu preferencji decydentów, umiejętności skutecznego gromadzenia danych, efektywnego wnioskowania i podejmowania działań,
 • umiejętność oceniania analizowanych obszarów pod kątem efektywności, jakości i skuteczności realizowanych prac,
 • zdolność wskazywania kierunków możliwych usprawnień krótkoterminowych (organizacyjnych) i długoterminowych (inwestycyjnych) i obniżenia kosztów,
 • umiejętność analizy, wnioskowania i przygotowania prezentacji własnych rozwiązań oraz współpracy w zespole,
 • wiedza na temat identyfikacji i klasyfikacji surowców i materiałów utrzymywanych w zapasie,
 • umiejętność oceny i dobór stosowanych metod prognozowania popytu,
 • umiejętność oszacowania rzeczywistego poziomu dostępności surowców i materiałów – zagwarantowanie ciągłości produkcji,
 • analiza dostaw uzupełniających zapas - ustalanie ekonomicznej (optymalnej) wielkości zamówień dla poszczególnych surowców i materiałów,
 • analiza i ocena stosowanych systemów zamawiania i parametrów ich realizacji,
 • analiza poziomu identyfikacji kosztów z uwzględnieniem kosztów gromadzenia, utrzymania oraz braku zapasu z rozróżnieniem na pozycje materiałowe,
 • umiejętność opracowania sposobu planowania i zarządzania dostawami i dostawcami,
 • umiejętność ustalenia optymalnej struktury zapasu, czyli wielkość części rotującej zwanej zapasem rotującym oraz wielkości zabezpieczającej zakłócenia (odchylenia) zwanej zapasem bezpieczeństwa,
 • umiejętność analizy przebiegu procesów magazynowych,
 • umiejętność oceny poziomu identyfikowalności dostarczanych dóbr,
 • umiejętność oceny wykorzystania zasobów (ludzie, środki transportu wewnętrznego, zarządzanie przestrzenią składową),
 • umiejętność kalkulacji operacji magazynowych – budowania algorytmu obliczeń i tworzenia narzędzi obliczeniowych (arkuszy kalkulacyjnych),
 • umiejętność analizy ruchów magazynowych,
 • umiejętność przeprowadzenia analiz ABC i XYZ wraz z interpretacją
 • zdolność rozmieszczenia towarów w magazynie – analiza rotacji towarów i jej wykorzystanie w praktyce,
 • umiejętność obliczania potrzebnego wyposażenia w magazynie – budowanie algorytmu 
 • wiedza na temat kalkulacji zapotrzebowania na pracę ludzką,
 • wiedza na temat wyliczania podstawowych wskaźników używanych do oceny pracy magazynów,
 • umiejętność oszacowania spodziewanych nakładów i efektów związanych z zaprojektowaniem i wdrożeniem usprawnień.

Do góry

Metody szkolenia

Szkolenie ma charakter mocno warsztatowy. Poruszane zagadnienia teoretyczne mają swoje odzwierciedlenie w stawianych do rozwiązywania problemach - ćwiczeniach.

Podczas zajęć uczestnicy będą wykonali między innymi następujące zadania: 
 • gra symulacyjna: Świat śrub – zakupy, magazynowanie i dystrybucja,
 • zbudowanie modelu preferencji,
 • mapowanie procesów,
 • wyliczanie wskaźnika OTIF,
 • obliczanie POK,
 • przeprowadzenie analizy popytów,
 • analiza ABC,
 • analiza XYZ,
 • zarządzanie przepływem materiałów – MRP,
 • efekty dobrego działania w magazynie,
 • układ technologiczny magazynów,
 • analiza strefy przyjęć, składowania, wydań,
 • zapoznanie z metodą przydziału potencjałów,
 • wyliczanie ekonomicznej wielkości zamówienia,
 • zapoznanie z metodą przydziału potencjałów,
 • zastosowanie Solver,
 • zastosowanie algorytmu Johnsona, algorytmu Mc Naughtona do optymalnego harmonogramowania zadań,
 • TCO,
 • kalkulacji operacji magazynowych – budowania algorytmu obliczeń i tworzenia narzędzi obliczeniowych (arkuszy kalkulacyjnych),
 • rozmieszczenia towarów w magazynie – analiza rotacji towarów i jej wykorzystanie w praktyce,
 • obliczania potrzebnego wyposażenia w magazynie – budowanie algorytmu i tworzenie narzędzi obliczeniowych,
 • kalkulacji zapotrzebowania na pracę ludzką,
 • poznanie metod kalkulowania wielkości poszczególnych stref w magazynie,
 • wyliczania podstawowych wskaźników używanych do oceny pracy zaopatrzenia i magazynów,
 • 5S - organizacja miejsc pracy (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina),
 • 改 – KAI (zmiana) 善 – ZEN (dobry) – Kaizen ciągłe doskonalenie,
 • metody sterowania przepływem materiałów,
 • zsynchronizowanie zaopatrzenia z produkcją – Just In Time,
 • Kanban jako samoregulujące narzędzie sterowania procesami produkcyjnymi,
 • wybór wyposażenia i jego rozlokowanie,
 • czasochłonność procesów a nakłady inwestycyjne i koszty danego rozwiązania,
 • ocena realizowanych procesów,
 • Make or Buy w magazynie.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. System logistyczny przedsiębiorstwa – konflikty międzyfunkcjonalne.

Case: TOP 10 – po kilku słowach wstępu na temat systemu logistycznego uczestnicy wykonują ćwiczenie zmierzające do identyfikacji najczęściej występujących problemów na linii zaopatrzenie - magazyny. Istotnym elementem tej części zajęć jest pokazanie narzędzi do wartościowania problemów i dobierania odpowiednich narzędzi do ich rozwiązywania.

 1. Co rozumiemy pod pojęciem procesu? – Mapowanie procesów.

Case: Nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć – powiedział kiedyś Drucker – należy tylko wiedzieć co mierzyć. W ćwiczeniu uczestnicy wykonują mapę procesów. Podejmują decyzję czy należy doskonalić istniejący proces, czy zaprojektować go od podstaw. Szczegółowo omawiane są wskaźniki i mierniki służące do oceny procesów zaopatrzeniowych i magazynowych.

 1. Analiza struktury danych, informacji o przepływach informacyjno-materiałowych, potrzebnych do prawidłowego-optymalnego funkcjonowania logistyki zaopatrzenia i gospodarki magazynowej.

Problemem wielu firm jest jakość i ilość gromadzonych i przetwarzanych danych. Podczas ćwiczeń uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nie tylko efektownego ale przede wszystkim efektywnego przygotowywania zakresu informacji – danych. 

 1. Poziom obsługi klienta (POK).

POK jest parametrem całego łańcucha dostaw, ponieważ dotyczy głównie relacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Niestety bardzo często jest pomijany w relacjach pomiędzy wewnętrznymi działami. Poziom obsługi klienta zależy od wzajemnego oddziaływania wszystkich czynników, które wpływają na dostępność towarów i usług dla nabywcy. Omawiane są elementów przedtransakycjne, transakcyjne i potransakcyjne.

Casy rozwiązywane w trakcie trwania tego modułu pokazują uczestnikom jak zbudować system podstawowych wskaźników POK i jak je interpretować w codziennej rzeczywistości.

 1. Wstęp do logistyki zaopatrzenia.

Mówiąc o logistyce zaopatrzenia myślimy optymalizacji zapasów surowców, o takim zaplanowaniu polityki zaopatrzeniowej, by mogła ona zapewniać wysoki poziom obsługi potrzeb produkcyjnych przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów zapasu, jakimi są koszty związane z obsługą dostaw i zamówień, zwane dalej kosztami gromadzenia a także koszty związane z utrzymaniem zapasów na magazynie, zwane dalej kosztami utrzymania oraz koszty braku zapasów.

Omówione zostaną podstawowe funkcje zaopatrzenia i jego wpływ na sprawność przedsiębiorstwa. 

 1. Magazyn jako element systemu logistycznego.

Czy magazyn to tylko budynek? 

W module tym omówione zostaną podstawowe informacje związane z funkcjonowaniem magazynów i jego miejscem w łańcuchu dostaw. Podczas casu uczestnicy będą dyskutowali na temat tego czy magazyn to tylko miejsce generowania kosztów, czy być może obszarem dodawania wartości. Omówione zostaną sposoby realizacji zadań związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem. Przedstawione zostaną koncepcje składowania kompletacji towarów.

 1. Aby otrzymać właściwe odpowiedzi trzeba zadań właściwe pytania - czy zakupy i magazyn mają coś wspólnego?

Po usystematyzowaniu wiedzy o zaopatrzeniu i magazynach nadchodzi czas na znalezienie wspólnej płaszczyzny dla omawianych obszarów. Podczas wykonywanych ćwiczeń uczestnicy zobaczą jak bardzo te dwa obszary zazębiają się. Moduł ten jest wstępem do budowania narzędzia służącego do oceny procesów zachodzących pomiędzy zaopatrzenieniem i magazynami.

 1. Wskaźniki i mierniki oceny działalności zaopatrzenia i magazynu – budowa ogólnego modelu.

Omówione zostaną wskaźniki strukturalne i ramowe, wskaźniki/mierniki produktywności, gospodarności i jakości. Podczas casu zbudowany zostanie model wskaźników oceniających funkcjonowanie omawianych obszarów ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji procesów pod względem kosztów, czasów i transparentności.

Istotnym elementem będzie przećwiczenie organizacji procesu zakupów w relacji do funkcjonowania procesów magazynowych

 1. Zapasy – zło konieczne czy błogosławieństwo?

Zrozumienie czym są zapasy, jakie są przyczyny ich gromadzenia i jak wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest bardzo ważne. Celem modułu jest przeniesienie koncepcji związanych z zarządzaniem zapasami na grunt praktycznych rozwiązań.

Wykonywane casy związane będą z taki zagadnieniami jak: wpływ popytu na wielkość i strukturę zapasu, planowanie potrzeb materiałowych, analiza poziomów (wielkości) zapasów, koszty zapasów, ekonomika dostaw, zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotujących

 1. Optymalizacja decyzji zakupowych w przedsiębiorstwie.

Wpływ prognozowania zapotrzebowania i optymalizacji prognoz na decyzje zakupowe. Omówione zostaną systemy zamówienne - odmiany i uwarunkowania, wielkości zamówień a zapasy bezpieczeństwa zależne od przyjętego POK, optymalizacja wielkości dostaw, wpływu sformalizowanych procesów, procedur i instrukcji na efektywność zakupów.

 1. Zarządzanie dostawcami a sprawność procesów magazynowych.

Celem modułu jest uświadomienie wpływu współpracy z dostawcami na procesy magazynowe. Omówiony zostaje struktura zapotrzebowania informacyjnego wymaganego to prawidłowego przeprowadzenia oceny dostawców, ze szczególnym uwzględnieniem modelu preferencji decydenta. 

Przeprowadzone ćwiczenia pozwolą na określenie warunków brzegowych do budowania postępowania z dostawcami z uwzględnieniem takich parametrów jak; akceptowalne warunki finansowe, czas realizacji, kompletność ilościowa, zgodność terminowa, parametry jakościowe i reakcja na reklamacji, reakcja na zdarzenie nadzwyczajne. 

Istotnym elementem zajęć jes aspekt budowania wspólnego z dostawcami modelu oceny

Omówione zostaną różne techniki oceny dostawców m.in.: audyt dostawców, analiza ABC/XYZ, OTIF, ryzyko realizacji dostaw, udział w obrocie, metoda scoringowa, metoda rankingowa, TCO – całkowity koszt posiadania

Położony będzie duży nacisk na optymalizację współpracy z dostawcami – działania pre a nie post fatum.

 1. Nowoczesne techniki zarządzania procesami – rewelacja czy mit?

Zanim zaczniesz cokolwiek doskonalić, zastanów się czy to, co robisz, jest niezbędnie potrzebne, by zrealizować zadania, które przed Tobą stoją. Lean to głównie eliminacja strat. A straty to wszystko to, co jest bezwartościowe. Typy strat można podzielić na siedem kategorii, dzięki którym możemy przyjrzeć się poszczególnym problemom i znaleźć małe możliwości poprawy, dzięki czemu może uda nam się wygenerować duże oszczędności (zgodnie ze starą prawdą ziarnko do ziarnka...).

Bardzo szczegółowo zostaną omówione odchudzone narzędzia wraz z pokazaniem możliwości praktycznego zastosowania w zarządzaniu zaopatrzeniem i magazynami.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google