Szukaj w serwisie

Lean SIX SIGMA – Black Belt


Opis

Dla Państwa wygody umożliwiamy przenoszenie uczestnictwa w kolejnych zjazdach między edycjami. 

BLACK BELTS (Czarne Pasy) czyli liderzy zespołu Lean Six Sigma, są ekspertami wspierającymi 


i stymulującymi pracę zespołów projektowych. Przechodzą ponad 120 godzin szkoleń, podzielonych na partie tygodniowe i rozłożonych w ciągu trzech-czterech miesięcy. W trakcie intensywnych warsztatów technicznych zapoznają się z metodyką DMAIC, przydatnymi narzędziami statystycznymi oraz rozwijają swoje umiejętności kierowania zespołem i zarządzania projektem. Działają zespołowo, pełnią funkcję liderów zmian, koordynują pracę Green Belts. Odpowiadają za budowanie struktury Lean Six Sigma w organizacji.

Celem szkolenia jest zapoznanie wyselekcjonowanej grupy pracowników z programem Lean Six Sigma oraz przygotowanie ich do samodzielnego wdrażania i stosowania metodyki DMAIC/DMADV przy rozwiązywaniu problemów. Szkolenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Black Belt, gdzie poza umiejętnością skutecznego stosowania metody DMAIC lub DFSS, istotna jest umiejętność budowania i prowadzenia zespołu projektowego LSS. Prowadzenie projektu Lean Six Sigma wymaga od kandydata na Black Belt’a umiejętności podejmowania taktyk i strategii prowadzonych zmian z wykorzystaniem potencjału podległego personelu. 
Absolwenci kursu Lean Six Sigma Black Belt pełnią funkcję liderów we wprowadzaniu kultury Lean Six Sigma w organizacji, poprzez opracowanie planu propagowania podejścia LSS wśród personelu firmy.

Szkolenie odbywa się w blokach (sesje szkoleniowo-doradcze), pomiędzy którymi uczestnicy mają czas na prace nad własnymi projektami. Każdy z uczestników szkolenia wybiera dwa problemy ze swojego otoczenia nad którymi będzie pracował równolegle z postępem szkolenia. Jest to nieodłączny element szkolenia, na każdej sesji projekty uczestników są analizowane, sprawdzany jest poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi i główne obszary do poprawy.
Przećwiczenie podstawowych narzędzi Lean Six Sigma na przykładzie własnych projektów, stanowi podstawę do uzyskania certyfikatu.

OGÓLNE ZASADY WYBORU DRUGIEGO PROJEKTU DLA BLACK BELT (pierwszy projekt wg wymagań na poziomie Green Belt):
Kiedy kontynuujesz przygodę z LSS na poziomie Black Belt, potrafisz dokonać wyboru obszaru do doskonalenia (CTQ) zmierzyć wydajność procesu (VOP) oraz porównać to z wymaganiami klienta (VOC). W sesji czwartej rozpoczniemy analizę możliwości projektowania procesów zgodnie 
z potrzebami klienta z wykorzystaniem metody DMADV/DFSS. Podczas czwartej sesji możesz dopiero dokonać wyboru kierunku rozwoju swojego obszaru lub wykorzystać dotychczasowe projekty prowadzone w firmie.

Dla tych uczestników, którzy są już zaangażowani w prace, projekt:

 • powinien dotyczyć istotnego problemu,
 • problem powinien być widoczny w istniejącym procesie, który można obserwować,
 • nie ma rozwiązania na wskazany problem (jeżeli masz już dobre rozwiązanie po prostu je wprowadź),
 • szacunkowe oszczędności/koszty związane z problemem powinny być istotne z punktu widzenia organizacji (reguła B/C w czasie zdefiniowanym przez organizację).

 
CERTYFIKACJA
Certyfikat jest zgodny z wymaganiami standardu:
ISO 18404:2015 Quantitative methods in process improvement - Six Sigma;
Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six Sigma and Lean implementation

Warunki uzyskania certyfikatu LEAN SIX SIGMA Black Belt wydanego przez Progress Project:

 • ukończenie 2 projektów realizowanych w trakcie szkolenia i przesłanie pełnej dokumentacji, maksymalnie do 6 miesięcy od ukończenia szkolenia,
 • szczególnej ocenie podlegać będzie praktyczne zastosowanie jednej z metod DMAIC, DMADV, DFSS oraz umiejętność prowadzenia podległego zespołu wraz z propagowaniem podejścia LSS w organizacji,
 • zdanie egzaminów certyfikujących i obrona projektów,
 • obrona projektu odbywa się poprzez e-konsultacje.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych projektów Lean Six Sigma,
 • praktyczna wiedza z poszczególnych narzędzi w fazach DMAIC/DFSS,
 • poprawa wybranego wskaźnika już podczas szkolenia w wyniku zakończonego własnego projektu przy wsparciu prowadzącego,
 • poznanie narzędzie poprawy jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Lean Six Sigma w organizacji,
 • praktyczność w stosowaniu Lean Six Sigma,
 • wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń,
 • poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych,
 • prezentacja tworzona jest razem z uczestnikami skupiając ich uwagę na tym co dzieje się na zajęciach,
 • prowadzenie równolegle do zdobywanej wiedzy projektów korzystając ze wsparcia trenera – formuła doradztwa,
 • poznanie narzędzi Lean Six Sigma na poziomie pozwalającym na implementację podejścia w zakładzie,
 • nabycie umiejętności zastosowania narzędzi w podejściu DMAIC/DFSS,
 • poznanie metod analizy danych i problemów,
 • skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych) w ramach współpracy ze sponsorami lub członkami zespołu projektowego (Green Belt Lean Six Sigma).

Do góry

Metody szkolenia

 • szkolenie jest prowadzone w sposób interaktywny, tj. Prowadzący dostosowuje poziom szczegółowości oraz rodzaj poruszanych zagadnień zgodnie z poziomem doświadczenia uczestników szkolenia, koncentrując się na praktycznej stronie poruszanych zagadnień,
 • materiał szkoleniowy będzie przekazywany uczestnikom szkoleń poprzez wykłady trenera oraz ćwiczenia połączone z case  study,
 • po każdej logicznej części teoretycznej jest blok ćwiczeń. Opracowane prezentacje multimedialne będą wzmacniały przekaz wiedzy, wyniki ćwiczeń prezentowane na ekranie umożliwią utrwalenie zdobytej w trakcie części teoretycznej wiedzy. 

Do góry

Program szkolenia

Sesja 1: dzień 1-3
Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 70:70.
 1. Wstęp do Six Sigmy: 
 • istota podejścia Lean + Six Sigma,
 • fazy metody Six Sigma DMAIC,
 • struktura LSS w organizacji: YB/GB/BB.
 1. DMAIC: Faza DEFINE:
 • orientacja na klienta, głos klienta - VOC,
 • określenie problemu,
 • SIPOC - VOP,
 • Matryca C&E,
 • straty w procesach COPQ,
 • miary jakościowe VOC <=> VOP,
 • ludzie – procesy - cele,
 • model procesu - 7M,
 • problem statystyczny y=f(x)+ε,
 • karta projektowa,
 • lista kontrolna fazy Define.
 1. DMAIC: Faza MEASURE:
 • miary jakości: CTQ/CTB,
 • typy miar: dyskretne/ciągłe,
 • plan zbierania danych,
 • wiarygodność systemu pomiarowego: Gage R&R,
 • obliczanie Sigma Level: DPMO/Cp_Cpk,
 • lista kontrolna fazy Measure.

Sesja 2: dzień 4-6

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 60:40.

 1. DMAIC: Faza ANALYZE:
 • skrzynka narzędziowa Problem Solving/Process Improvement,
 • definiowanie głównych przyczyn problemu,
 • pogłębiona analiza procesu - 5Why/5W1H,
 • mapowanie procesu – VSM, Flow diagram,
 • analiza przepływu wartości - TOC,
 • analiza strumienia wartości: Muda-Mura-Muri,
 • charakterystyka populacji: Statystyki,
 • charakterystyka populacji: Rozkłady,
 • charakterystyka populacji: Przedziały ufności,
 • wnioskowanie: hipotezy,
 • wnioskowanie: analiza wariancji,
 • wnioskowanie: analiza zależności regresji i korelacji,
 • analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu FMEA,
 • weryfikowanie głównych przyczyn,
 • lista kontrolna fazy Analyze.

Sesja 3: dzień 7-8

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 40:60.

 1. DMAIC: Faza IMPROVE:
 • generowanie rozwiązań,
 • stosowane praktyki LEAN Tools: JIT/5s/Poka Yoke/OPF,
 • planowanie działań w oparciu wyniki analizy FMEA,
 • wybór rozwiązań – metoda podejmowania decyzji PDPC,
 • plan wdrożenia - zarządzanie projektami,
 • zarządzanie projektami - pola sił,
 • lista kontrolna fazy Improve.
 1. DMAIC: Faza CONTROL:
 • dokumentowanie zmian - SOP,
 • monitorowanie procesu – SPC,
 • przekazywanie odpowiedzialności - RACI,
 • plan kontroli procesu - CPP,
 • lista kontrolna fazy Control.
 1. Prezentacja projektu GB - dla chętnych.
 2. Test wiedzy - poziom Green Belt.
 3. Podsumowanie szkolenia.

Sesja 4: dzień 9-11

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 40:60.

 1. Powtórka wiadomości z poziomu LSS Green Belt.
 1. Modele doskonalenia Lean Six Sigma:
 • różnice w metodach: DMAIC, DfSS, DCOV, DMADV, DMEDI,
 • elementy składowe 5 faz (DMAIC/DMADV).
 1. DMADV: Faza DEFINE:
 • narzędzia stosowane w projektach DMADV (karta projektu, CTQ/CTB, QFD, Kano),
 • Projekt 2: Tworzenie i wybór planu doskonalenia: Define (DMAIC <=> DMADV).
 1. DMADV: Faza MEASURE:
 • narzędzia stosowane w projektach DMADV (G&G, Sigma Level/DPMO),
 • Projekt BB: Przygotowanie planu zbierania danych oraz założeń: Measure DMADV.
 1. DMADV: Faza ANALYZE:
 • narzędzia stosowane w projektach DMADV (C&E, statystyka opisowa, analiza graficzna, regresja logistyczna, testy statystyczne, korelacja i regresja, przedziały ufności),
 • Projekt BB: Analiza oraz formułowanie opisu danych w projekcie jako wstęp do zmiany Analyze.

Sesja 5: dzień 12-14

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 30:70.

 1. Zasady Deminga/strategie doskonalenia P. Scholtes'a:
 • metoda 5 kroków dla zarządzania i doskonalenia codziennej pracy,
 • metoda 7 kroków dla rozwiązywania problemów,
 • główne składniki udanych działań doskonalących.
 1. DMADV: faza DESIGN/VERIFY:
 • narzędzia stosowane w projektach DMADV (DOE, FMEA, SPC, TRIZ),
 • Projekt BB: Prezentacja założeń oraz planu prowadzonych prac Design/Verify (DMADV).
 1. Racjonalność ekonomiczna podejmowanych inicjatyw (B/C, ROI).
 2. Zarządzanie zespołem projektowym - przywództwo LSS BB.
 3. Narzędzia informatyczne stosowane w podejściu Lean Six Sigma.
 4. Prezentacja projektu BB.
 5. Test wiedzy - poziom Black Belt.
 6. Podsumowanie szkolenia.

Sesja 6: dzień 15. Obrona pracy - certyfikacja.

Praca własna nad dokończeniem projektu. Przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego i obrona projektu w formie rozmowy on-line.

 

Program jest zgodny ze standardem międzynarodowym:
ISO 13053:2011 Quantitative methods in process improvement – Six Sigma, 
Part 1: DMAIC methodology; Part 2: Tools and techniques

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3   Dzień 4   Dzień 5   Dzień 6   Dzień 7   Dzień 8   Dzień 9   Dzień 10   Dzień 11   Dzień 12   Dzień 13   Dzień 14   Dzień 15  
                                                                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00                                                          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00   10:00 - 11:00   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 17:00   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google