Szukaj w serwisie

Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej


Opis

Gospodarka materiałowa to proces racjonalnego obrotu materiałami w przedsiębiorstwie, związany z nabywaniem, przyjmowaniem, przekazywaniem i wydawaniem materiałów niezbędnych do produkcji oraz organizacja przepływu, pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. W gospodarce materiałowej przyjęło się, że zajmuje się ona wyłącznie materiałami, jednak nie jest to ujecie precyzyjne, ponieważ mówiąc o tym wycinku funkcjonowania przedsiębiorstwa, należy brać pod uwagę również inne grupy zapasów, tj.: opakowania, materiały pomocnicze, części zamienne itp. W związku z powyższym, podczas realizacji szkolenia będą omawiane wszystkie wymienione powyżej strumienie przepływu zapasów. Składa się ona z kilku etapów, do których zaliczamy:

 • pozyskiwanie materiałów, które wynika z zaopatrzenia materiałowego,
 • przechowywanie zapasów materiałowych, realizowanie przez gospodarkę magazynową,
 • fizyczne przemieszczanie materiałów w czasie przyjmowania, magazynowania i produkcji,
 • zagospodarowanie odpadów, zapasów nierotacyjnych i zalegających,
 • zapewnienie wymaganych informacji o gospodarowaniu wymienionymi grupami zapasów (gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, przesyłanie danych dla celów planistycznych, optymalizacyjnych, ewidencyjnych i kontrolnych).

Realizacja przedstawionych procesów, wchodzących w skład gospodarki materiałowej wymaga wykonania wielu zadań dotyczących doboru materiałów potrzebnych do procesów produkcyjnych, normowania zużycia materiałowego, optymalizacji strumieni zapasów, rozplanowania magazynów, gospodarki opakowaniami, itp.

Zadania gospodarki materiałowej realizują głównie działy zakupowo - zaopatrzeniowe i magazynowe. W ich wspomaganiu istotne znaczenie odgrywa również dział transportu. Do zasadniczych zadań gospodarki materiałowej zaliczamy:

 • ustalenie potrzeb materiałowych,
 • organizację dostaw i przyjęć zapasów materiałowych, 
 • przechowywanie i wydawanie wymienionych zapasów, 
 • dbanie o racjonalną gospodarkę materiałami, opakowaniami, materiałami pomocniczymi itp.,
 • gromadzenie informacji z zakresu gospodarki materiałowej.

Materiały są trzonem wyrobu gotowego, stanowią one często 80-85% jego wartości. Decydują więc o kosztach produkcji i jego jakości, dlatego niezwykle istotną kwestią jest dobór właściwych materiałów, ich obrót oraz racjonalne zużycie. Rodzaj dostarczanych do przedsiębiorstwa materiałów (wymiary, masa, wytrzymałość, sposób opakowania, skład chemiczny) decydują o kosztach obrotu i dostosowania czynności przemieszczenia i magazynowania.

Biorąc pod uwagę te argumenty, zostało przygotowane szkolenie mające na celu usprawnienie zaopatrzenia i przepływu grup materiałów w przedsiębiorstwach różnych branż.

Szkolenie jest podzielone na dwie części wzajemnie się uzupełniające. Pierwsza część jest przeznaczona usprawnieniu procesów zaopatrzeniowych i optymalizacji zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych. Inaczej mówiąc, odpowiedź na pytanie: jakie powinny być niezbędne zapasy, aby zabezpieczyć ciągłość produkcji z jednej strony, zaś z drugiej, ustalić ich minimalne ilości, które nie będą generowały wysokich kosztów. 

Druga część szkolenia jest ukierunkowana na gospodarkę magazynową. Ustalone ilości zapasów (z pierwszej części szkolenia) albo bezpośrednio wchodzą do produkcji, albo przepływają przez gospodarkę magazynową. W drugim przypadku, należy zapewnić płynność tego przepływu, dokonać analizy i optymalizacji poszczególnych procesów magazynowych, aby generował optymalne koszty magazynowania.

Po zakończeniu poszczególnych dni szkoleniowych możliwe jest skorzystanie z nieodpłatnych konsultacji z trenerem, dotyczących uszczegółowienia zagadnień omawianych podczas szkolenia i przełożenia tematyki na bazę poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwi to uczestnikom przedyskutować w praktyce problemy napotykane w przedsiębiorstwie i wypracować sposoby i możliwości ich rozwiązania, jak również, pokazać praktyczne zastosowanie poszczególnych narzędzi omawianych w trakcie szkolenia.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż (kierowników działów zaopatrzenia i magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników w/w działu).

Do góry

Korzyści dla uczestników

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć szereg efektów, które umożliwią kierowniczej kadrze pionu logistyki i osobom funkcyjnym, odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie gospodarki materiałowej i magazynowej tj.:

 • opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w gospodarce materiałowej i magazynowej,
 • dokonanie podziału zapasów na grupy znaczeniowe (według metod ABC, XYZ)
 • obliczenie wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa, ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,
 • kontrolę i koordynację przepływu zapasów w całym łańcuchu logistycznym,
 • podejmowanie decyzji dot. zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych,
 • zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów,
 • określenie czynności operacyjnych poszczególnych faz działalności magazynów,
 • kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż,
 • podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową,
 • analiza i ocena wariantów rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie.

Do góry

Metody szkolenia

 • wykłady,
 • analiza przypadków,
 • praca w grupach w formie treningu menedżerskiego.

Ponadto w czasie realizacji szkolenia przewidziane jest przedstawienie praktycznych metod niezbędnych przy optymalizacji gospodarowania zapasami zaopatrzeniowymi oraz organizacji operacji magazynowych w magazynach różnych branż.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Struktura organizacyjna gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie: 
 • rola i miejsce gospodarki materiałowej w strukturze przedsiębiorstwa i jego logistyki,
 • relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami odpowiedzialnymi za gospodarkę materiałową,
 • zakresy zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych,
 • uwarunkowania funkcjonowania,
 • struktura organizacyjna gospodarki magazynowej i materiałowej.
 1. Podział i asortyment zapasów:
 • podział zapasów według kryterium ważności (metody ABC, XYZ), 
 • charakterystyka zapasów oraz ich wpływ na zastosowane metody składowania.
 1. Analiza poziomów (wielkości) zapasów:
 • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych, 
 • wielkość zapasów bieżących, 
 • poziom zapasów bezpieczeństwa, 
 • ustalenie i ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?), 
 • wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów magazynowych.
 1. Ekonomika dostaw:
 • ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD)- optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?), 
 • wielkość zapasów maksymalnych. 
 1. Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych:
 • wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych, 
 • sposoby zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych.
 1. Mierniki i wskaźniki zapasów:
 • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów, 
 • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych, produkcyjnych i innych,
 • możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.
 1. Miejsce, rola i zadania magazynów w przedsiębiorstwie w realiach gospodarki rynkowej:
 • zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw. 
 1. Technologia operacji magazynowych:
 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania, 
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie, 
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.
 1. Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie:
 • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną, 
 • uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie, 
 • praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.
 1. Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej:
 • rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej, 
 • dokumenty normujące procedury inwentaryzacyjne, 
 • metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji, 
 • realizacja procedur inwentaryzacyjnych, 
 • błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych. 
 1. Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów: 
 • metoda stałych miejsc składowych, 
 • metoda wolnych miejsc składowych, 
 • metody mieszane, 
 • metody kompletacji zapasów.
 1. Metody składowania zapasów:
 • organizacja tradycyjnych metod składowania, 
 • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów, 
 • zasady rozmieszczenia zapasów w magazynach.
 1. System znakowania i identyfikacji miejsc składowania oraz towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych:
 • zasady znakowania ładunków w magazynach, 
 • oznakowanie miejsc składowania zapasów,
 • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:10   11:00 - 11:10  
  Zajęcia   11:10 - 13:00   11:10 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google