Szukaj w serwisie

Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji Lean


Opis

Zapytano trzech robotników w fabryce, co robią? Pierwszy odpowiedział, że maluje płaskowniki, drugi - że montuje ramę, trzeci - że buduje najlepszy kombajn w Europie.

Efektywna komunikacja wewnątrz firmy zwiększa zaangażowanie pracowników i zmniejsza ich opór wobec zmian, wręcz angażując ich w proces niekończącego się doskonalenia. Stanowi podstawę zasadniczych funkcji organizacji, takich jak sprawowanie kontroli, motywowanie oraz informowanie. Pracownicy, którzy wiedzą, co dzieje się w firmie, jakie są planowane działania i kto będzie za co odpowiedzialny, czują się szanowani i traktowani poważnie. Ich podejście do wykonywanych zadań jest wówczas znacznie bardziej solidne.

Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?
 1. Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych.
 2. Nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz ciągłe uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia ma znaczący wpływ na osiąganie sukcesów własnych.
 3. Umiejętności efektywnego komunikowania się w otoczeniu zawodowym pomagają w budowaniu kontaktów w atmosferze zaufania, otwartości i szacunku dla innych oraz siebie samego.
 4. Poznanie podstawowych technik komunikacji pozwala na obronę siebie w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie z atakiem, krytyką i odrzuceniem w kontaktach wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Do góry

Cele szkolenia

 • rozwijanie pro aktywnych postaw interpersonalnych i komunikacyjnych w pracy liderów LEAN,
 • przekazanie niezbędnej wiedzy i trening umiejętności komunikacyjnych podnoszących efektywność w realizacji zadań wynikających z kultury organizacyjnej LEAN.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej niższego szczebla oraz specjalistów odpowiedzialnych za obszary logistyki i produkcji, od których w największej mierze zależy sukces wdrażanych projektów LEAN. Poziom kompetencji liderów obszarów, brygadzistów i mistrzów oraz osób na stanowiskach specjalistycznych w logistyce i produkcji decyduje o tym, czy w firmie nastąpi diametralna zmiana sposobów myślenia i zachowań. Wszelkie wysiłki kadry zarządzającej, nakłady finansowe, czas i energia mogą zostać zaprzepaszczone poprzez nieodpowiednie style zarządzania oraz błędną komunikację pomiędzy brygadzistami i mistrzami z podwładnymi.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 

 • umiejętność budowania dobrych relacji z pracownikami,
 • umiejętność metodycznego rozwiązywania problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie,
 • umiejętność eliminowania trudności związanych z wprowadzaniem ciągłych zmian, 
 • umiejętność zapobiegania i rozwiązywania konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu przed „nieznanym” czy też wzajemnych animozji i niechęci.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie:  
 • poznajmy się – „Interview” – zadanie interaktywne,
 • czym jest Lean?
 • nasze silne i słabe strony: „Mur kompetencji” w organizacji Lean,
 • profil kompetencji indywidualnych i zespołowych a koncepcja Kaizen,
 • Mini leksykon LEAN.
 1. Zbudowanie modelu porozumiewania się oraz zasad dobrej komunikacji w organizacji LEAN:
 • „Strategia firmy na rynku konkurencyjnym” – gra fabularyzowana,
 • strategia wspólnoty celów w organizacji LEAN,
 • definicja komunikacji interpersonalnej – zasady, cele,
 • źródła problemów rozbieżności w komunikacji – modele, wartości, przekonania,
 • typowe bariery komunikacyjne w organizacji LEAN – Jak odwrócić piramidę?
 1. Mentalność lidera KAIZEN: 
 • gracz czy ofiara? – doświadczenie z grawitacją – ćwiczenie na forum,
 • postawa i nastawienie – filary efektywności w Gemba,
 • budowanie pozytywnych relacji, jako fundament porozumienia,
 • umiejętność oddzielania ludzi od problemu – zmiana mentalności z poszukiwaczy winnych na odkrywców rozwiązań,
 • co decyduje o moim podejściu do zadań LEAN?
 • strefa wpływu czy strefa troski? – kluczowa umiejętność analizy sytuacji – przygotowanie do stosowania narzędzi rozwiązywania problemów wg LEAN.
 1. Kompetencje komunikacyjne w pracy liderów LEAN: 
 • „Sprawa kryminalna w odcinkach” – zadanie zespołowe,
 • odróżnianie wyobrażeń i interpretacji od faktów,
 • rola lidera – koordynatora Lean,
 • działanie na podstawie niepełnych informacji,
 • przekazywanie informacji - precyzja w konstruowaniu komunikatów,
 • test JOHARY – w którym oknie siedzisz? – szanse i zagrożenia w komunikacji lidera LEAN.
 1. Autorytet lidera Lean – czy można się tego nauczyć? 
 • „Test Millgrama” – rola komunikacji w budowaniu autorytetu,
 • komunikacja niewerbalna i jej wpływ na relacje z podwładnymi i przełożonymi,
 • atuty komunikacyjne w służbie liderów KAIZEN,
 • inteligencja emocjonalna – jak panować nad emocjami własnymi i wpływać na emocje innych?
 • test inteligencji emocjonalnej – zadanie na forum zespołu.
 1. Inteligencja społeczna w organizacji Lean:
 • podstawy pozytywnych relacji w pracy zespołów produkcyjnych,
 • zadanie symulacyjne – praca w podzespołach – wnioski do dalszej pracy,
 • postawa i nastawienie w sytuacjach konfliktowych,
 • jasne i konkretne cele i zadania jako podstawa efektywności,
 • nastawienie na realizację celów produkcyjnych i rozwiązywanie problemów,
 • oddziel człowieka od problemu.
 1. Komunikacja interpersonalna w praktyce: 
 • „Skomplikowana konstrukcja” – gra symulacyjna, zarządzanie informacją i efektywny przekaz,
 • kontakt na poziomie werbalnym,
 • spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • zakazane zwroty i wyrażenia w komunikacji zawodowej,
 • umiejętność dostosowania się do różnego stylu komunikacji podwładnych i przełożonych.
 1. Umiejętność słuchania i przekazywania informacji – sztuka perswazji: 
 • „Historia pewnego zwierzaka” – zadanie na forum,
 • aktywne słuchanie – nasza definicja,
 • dlaczego warto słuchać?
 • jak skutecznie perswadować?
 • parafraza i klaryfikacja, jako narzędzia precyzujące przekaz,
 • otwórz się i słuchaj! – scenki sytuacyjne.
 1. Zbieranie informacji:
 • umiejętność zadawania pytań – rodzaje pytań i ich zastosowanie,
 • odkrywanie potrzeb i kryteriów decyzyjnych rozmówcy,
 • zadawanie pytań – jako sposób na kierowanie rozmową i uwagą rozmówcy.
 1. Asertywność i empatia w pracy lidera KAIZEN: 
 • „Dramatyczny lot balonem” – strategiczne decyzje lidera i zespołu – zadanie symulacyjne,
 • zrozumieć drugą stronę – wejdź w buty podwładnego lub przełożonego,
 • typowe zwroty i zachowania empatycznego lidera,
 • zasady wyrażania własnego zdania w granicach nie naruszających praw i terytorium psychicznego innych ludzi,
 • budowa modelu wyrażeń asertywnych.
 1. Elementy komunikacji w praktyce LEAN:
 • zarządzanie wizualne czyli…?
 • 5S i zarządzanie wizualne,
 • kanban w naszej firmie,
 • spotkania informacyjne w obszarach,
 • tablice i matryce informacyjne,
 • oznaczenia obszarów, komunikaty BHP,
 • gospodarka magazynowa, stany min i max, 
 • komunikacja w zespołach Kaizen,
 • przykłady zasad komunikacji zgodnych z Lean w naszej firmie.
 1. Jak komunikować w czasie wdrażania narzędzi Lean? – sztuka perswazji i przekonywania:
 • dlaczego powinniśmy przestrzegać zasad 5S?
 • jak wdrażać nowe standardy pracy?
 • korzyści dla firmy i pracowników przy realizacji koncepcji Kaizen,
 • co się stanie jeżeli nie wdrożymy skutecznego systemu sugestii w firmie?
 • jak możemy wygrywać z konkurencją ograniczając MUDA we własnych obszarach pracy?
 • narzędzia do diagnozy i rozwiązywania problemów – dlaczego musimy umieć z nich korzystać?
 • przezbrojenia wg SMED – co nam to daje?
 • sytuacje z mojego obszaru… ćwiczenia.
 1. Trudny podwładny, trudny szef – czyli z życia zaczerpnięte:  
 • co się zdarzyło na jednym z wydziałów? – studium przypadku,
 • powody trudnych zachowań,
 • ludzie jak zwierzęta z bajki – rys psychologiczny (Od wściekłego psa po nieśmiałą łanię),
 • jak pracować z różnymi typami osobowościowymi?
 • scenki sytuacyjne – zamiana miejscami – podwładny/przełożony.
 1. „Mini Fabryka Lean” – gra symulacyjna:  
 • komunikacja wewnątrz i pomiędzy wydziałami w praktyce,
 • zdolność współdziałania na bazie poznanych zasad komunikacji.
 1. Podsumowanie i wnioski:  nad czym powinniśmy pracować?
 • zadanie do wykonania na przyszłe warsztaty,
 • ocena warsztatu i certyfikaty.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google