Szukaj w serwisie

Zarządzanie łańcuchem dostaw


Cele szkolenia

Współcześnie na rynku wygrywają te łańcuchy dostaw, które potrafią się elastycznie dostosowywać do zmiennych sytuacji np. do wahań popytu, przejścia przez fazy cykli życia produktów, fluktuacji przy wdrażaniu nowych pozycji na rynek. Celem szkolenia jest zapoznanie się oraz przećwiczenie najlepszych praktyk wykorzystywanych w budowaniu i rozwijaniu elastycznych łańcuchów dostaw. Istotnym jest tutaj zrozumienie niezbędnych warunków służących uzyskaniu jak najbardziej dynamicznego modelu zarządzania łańcuchem. W trakcie szkolenia realizowane są liczne ćwiczenia i warsztaty np. mające na celu odpowiednio wykazanie różnic pomiędzy popytem zależnym i niezależnym w wielosegmentowym łańcuchu dostaw, jak i określenie jego charakterystyki poprzez wskaźniki logistyczne ukazujące dynamikę. W trakcie szkolenia omawiane są też zasady stosowania teorii ograniczeń i podstawowe reguły dotyczące wdrażania Lean Management w łańcuchu dostaw. Opanowywane są również reguły prowadzenia gospodarki magazynowej. Wytłumaczone zostają interakcje zachodzące na styku pracy poszczególnych działów firm produkcyjnych i dystrybucyjnych

Do góry

Profil uczestnika

 • kierownictwo przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych (obszary logistyczne np. sprzedaż, zakupy, produkcja),
 • logistycy, kierownicy produkcji, planiści, zaopatrzeniowcy, magazynierzy,
 • pozostałe osoby uczestniczące w procesach logistycznych (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy),
 • liderzy zmian - prowadzenie projektów zmian w obszarach łańcucha dostaw np. implementacja ERP, Balanced Scorecard, RFID, VMI,reorganizacja magazynu, zarządzanie kontaktami z klientem/poddostawcą,
 • kontrolerzy - operowanie wskaźnikami logistycznymi i finansowymi.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • opanowanie reguł uelastyczniania łańcucha dostaw, jak i zasad pomiaru elastyczności,
 • zrozumienie techniki MRP i wybranych narzędzi wchodzących w jego skład np. DRP (Distribution Requirements Planning),
 • poznanie możliwości najnowszych technologii logistycznych wykorzystywanych do skracania LT (czasu realizacji operacji logistycznych), jak np. RFID,
 • zasady ustalania stanów magazynowych np. minimalne zapasy, zapas bezpieczeństwa, VMI (Vendor Managed Inventory),
 • poznanie zasad użycia Lean i TOC dla rozwoju łańcucha dostaw,
 • poznanie zasad zarządzania łańcuchem dostaw na zasadach Pull,
 • prowadzenie analizy procesowej i identyfikacja siedmiu źródeł strat w łańcuchu dostaw - strat stojących na drodze do Pull (przykłady),
 • zrozumienie wdrożenia i prowadzenia Balance Scorecard (zrównoważona karta wyników) dla pomiaru efektywności funkcjonowania łańcucha dostaw,
 • opanowanie podstaw prowadzenia rachunku kosztów działań (metoda ABC) - zalety dla optymalizacji kosztów,
 • zrozumienie zasad użycia metody SCORR (Supply Chain Operations Reference Model), jak i analizy procesów logistycznych ABCD Oliver Wight.

Do góry

Metody szkolenia

 • przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
 • w ponad 90% przypadków stosowanie przykładów "nieksiążkowych",
 • oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia i gry symulacyjne,
 • wykorzystywanie do obliczeń dedykowanych narzędzi.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I

 1. Wprowadzenie do tematyki zarządzania łańcuchem dostaw:
  • zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami,
  • wpływ jakości tych relacji na efektywność ekonomiczną funkcjonowania procesu logistycznego,
  • "zanim zmienisz - zmierz",
  • cykle: eksploatacyjny, operacyjny i finansowy jako podstawowy wskaźnik wskazujący na okres zamrożenia kapitału,
  • "wyniesienie ponad perspektywę mojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów.
  •  warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy (warsztat pt. "Zmiany, zmiany, zmiany"),
  • zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady),
  • zasady budowania relacji z klientami w łańcuchu dostaw - jak burzyć "mury".
 2. Najważniejsze elementy charakteryzujące elastyczność/dynamikę łańcuchów:
  • zakres wskaźników logistycznych/parametrów wskazujących na elastyczność lub jej brak. Główne determinanty określające kierunki zmian dla uczynienia relacji i reakcji współpracujących podmiotów bardziej dynamicznymi,
  • tradycyjne liniowe i sieciowe łańcuchy - warunki uzyskania elastyczności,
  • jak mierzyć elastyczność - gdzie jest cel?
  • popyt zależny i niezależny - punkt rozdziału, kłopoty z planowaniem w oparciu o zależny popyt - wskaźniki logistyczne wykazujące zależność popytu,
  • wsparcie informatyczne dla elastycznych sieci logistycznych np. rozwiązania typu DRP,
  • wskaźnik P/D i sens planowania popytu - granica między Push a Pull.
 3. Strategie rozwoju przedsiębiorstw i podstawy funkcjonowania efektywnego łańcucha dostaw:
  • trzy główne strategie produkcyjne,
  • Virtual Enterprise Scorecard - "Balanced Scorecard" (zrównoważona karta wyników) - przykłady i zasady stosowania w zgodzie ze strategią rozwoju łańcucha dostaw i własnej firmy (warsztat),
  • klasyfikacja procesów wytwórczych,
  • przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych.
 4. Zarządzanie przepływem materiałów i informacji w elastycznym łańcuchu dostaw:
  • wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady,
  • planowanie popytu i rozwój współpracy z klientami,
  • popyt utracony,
  • bazy CRM (Customer Relationship Management),
  • horyzont planistyczny,
  • plan operacji i sprzedaży - SOP jako narzędzie planowania długoterminowego będące punktem wejściowym do planów średnio i krótko terminowych. Unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP i wykorzystanie go jako narzędzia integrującego przedsiębiorstwo ze światem zewnętrznym,
  • przedstawienie relacji MPS - FAS,
  • planowanie potrzeb materiałowych - MRP.
 5. Zarządzanie łańcuchem dostaw na przykładzie "Beer Game" - na drodze do Pull:
  • przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy. Dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw,
  • prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji,
  • zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego ("walka" poszczególnych podmiotów),
  • pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha,
  • agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów) - prezentacja w kolejnym dniu szkolenia.

Dzień II

 1. Prezentacja wyników Beer Game:
  • dyskusja nad błędami w integracji łańcucha dostaw. Co uczynić dla podniesienia poziomu elastyczności?
  • zaprezentowanie tzw. "Bullwhip Effect" powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek w przedsiębiorstwie oraz w zewnętrznym łańcuchu logistycznym,
  • identyfikacja czynników podnoszących koszty,
  • zaproponowanie rozwiązań mających podnieść elastyczność i dynamikę wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych,
  • wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
 2. Teoria ograniczeń i maksymalizacja wydajności łańcucha dostaw - TOC, Goldratt:
  • praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji "wąskich gardeł",
  • metody podporządkowania organizacji firmy metodzie TOC,
  • zasady identyfikacji "wąskich gardeł" w łańcuchu dostaw (obszary występowania),
  • przykład wykorzystania TOC w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności zakładu klientom (ćwiczenie).
 3. Zarządzanie zapasami i rozwój współpracy z innymi podmiotami w łańcuchu dostaw:
  • metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od przyjętej strategii przedsiębiorstwa realizacji/obsługi popytu dla danej rodziny produktów,
  • podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami,
  • zapasy w procesie produkcyjnym i w dystrybucji,
  • zmienność popytu i czasu realizacji zamówienia - sezonowość,
  • poziom obsługi klienta,
  • ATP - jako pomiar "dostępności do obiecania klientowi" wyliczany z planów średnio i krótko terminowych,
  • PAB - jako wskaźnik dostępności magazynowej obniżający ryzyko wystąpienia niedoborów i korygujący harmonogram uzupełnień stanów magazynowych,
  • klasyfikacja ABC stanów magazynowych,
  • klasyfikacja XYZ stanów magazynowych,
  • zapas bezpieczeństwa - SS jako reprezentant błędu prognozy - zasady wyliczania (odchylenia ilościowe i czasowe) - różnice względem minimalnego stanu magazynowego,
  • modele EOQ i zarządzanie zapasami w warunkach niepewności - metoda Wagnera - Withina,
  • określanie i używanie punktu ponownego zamówienia ROP,
  • czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami,
  • metody składowania zapasów i kompletacji,
  • zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID na przykładzie filmu przedstawiającego rozwiązania SAP i sieci Metro - "future store". Prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID,
  • zadania stawiane nowoczesnym służbom zaopatrzenia - rozwój stabilnych relacji z poddostawcami. Make or buy.
 4. Narzędzia analizy procesowej łańcucha dostaw, jako narzędzie do wskazania obszarów usprawnień:
  • użycie metody audytu procesów ABCD Oliver Wight,
  • analiza łańcucha dostaw z pomocą SCOR (Supply Chain Operations Reference Model).
 5. Lean jako narzędzie rozwoju łańcucha dostaw:
  • historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System,
  • twórcy i charakterystyka koncepcji produkcyjnych: Eli Whitney, Frederick W. Taylor, Henry Ford, Alfred P. Sloan aż do TPS. Przyczyny powstania TPS,
  • siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean,
  • identyfikacja strat,
  • co to jest "Value Stream" i kiedy go używać?
  • redukcja Lead Time i wpływ na czas zamrożenia kapitału w stanach magazynowych produkcji w toku,
  • definicja KAIZEN i reguły postępowania:
   • dlaczego drobne usprawnienia są tak istotne?
   • właściciele procesu Kaizen i korzyści z uczestniczenia w nim.
 6. Prawidłowe metody identyfikacji przyczyn powstawania kosztów. Przykład użycia rachunku kosztów działań - ABC (Activity Based Costing):

  Jaka jest rzeczywista marża na moich produktach? Co w moich działaniach buduje, a co redukuje wartość mojej firmy? Grupa osób biorąca udział w szkoleniu poprzez poznanie metody ABC będzie wiedziała jak szukać rzeczywistych obszarów usprawnień w procesach, a nie tylko wyrywkowo realizować tzw. "cost reduction":

  • ABC jako metoda budowy rentowności firmy,
  • prezentacja różnych "kluczy" i "nośników" dla rozliczenia kosztów.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google