Szukaj w serwisie

Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW


Opis

Szkolenie oparte jest o powszechnie stosowane standardy zarządzania projektami. Celem warsztatu jest praktyczne przygotowanie uczestnika do zarządzania (koordynowania) projektem oraz świadome w nim uczestnictwo. Przygotowujemy uczestników zarówno do przemyślenia i zaplanowania zadań w projekcie, jak i do radzenia sobie podczas jego realizacji. Dlatego też podczas warsztatu pracujemy na przygotowanych przez uczestników przykładach (projektach). Warsztat symuluje cykl życia projektu, gdzie uczestników spotykają takie nieprzewidziane sytuacje jak kryzys w projekcie, nadchodzące zagrożenie czy potrzeba zmiany. Uczestnicy, pod okiem doświadczonego trenera, ćwiczą jak sobie poradzić w takich okolicznościach. W dzisiejszych czasach zastosowanie pracy w reżimie projektowym jest tak powszechne, że trudno wymienić obszary gdzie nie ma zastosowania. Dwa dni warsztatu nie nawiązują wprost do żadnej metodyki, choć czerpią pełnymi garściami czerpie najlepsze praktyki z każdej z nich.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • idee i szkice przedsięwzięć (pomysłów) formułowane przez decydentów będą przekształcane przez ich podwładnych w gotowe propozycje projektów wdrożeniowych i przedstawiane do akceptacji decydentom w formie uporządkowanych wariantów decyzyjnych z precyzyjnym opisem celów, ich miar, zakresów, przedmiotów dostaw, ryzyk i strategii ich kontroli oraz estymowanych kosztów działań,
 • uczestnicy będą potrafili zidentyfikować uwarunkowania zewnętrzne (w trakcie planowania i zarządzania przedsięwzięciem) oraz obsłużyć sposoby odwzorowania tych zmian w danym projekcie lub grupie projektów,
 • odpowiedzialni za projekt kierownicy lub koordynatorzy będą potrafili monitorować i raportować postępy prac w projektach z dużą wiarygodnością i po rozsądnych kosztach,
 • uczestnicy uzyskają odpowiedzi na kluczowe pytania i problemy związane z zarządzaniem projektami,
 • uczestnicy poznają najnowsze metody i praktyczne narzędzia do natychmiastowego wykorzystania w firmie,
 • uczestnicy będą potrafili świadomie podjąć decyzję o wyborze odpowiedniej metodyki zarządzania projektami (IPMA, PMI, bądź PRINCE2) do rozpoczęcia wdrożenia w organizacji, certyfikacji, czy też rozwoju własnej kariery zawodowej. 

Do góry

Metody szkolenia

Skuteczne i efektywne szkolenie powinno być realizowane zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji osób dorosłych, które zakładają: 

 • podmiotowe uczestnictwo,
 • opieranie się na doświadczeniu uczestników,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • poczucie sensu.

Proponowane formy edukacyjne w swoich celach realizowane są na trzech poziomach: 

 • wiedza, poprzez dostarczenie określonych informacji i wiedzy,
 • umiejętności, poprzez stworzenie odpowiednich warunków do przećwiczenia określonych umiejętności,
 • postawa, poprzez ukształtowanie odpowiedniej postawy, czyli stosunku do siebie, świata, danego zagadnienia. 

Organizacja procesu dydaktycznego prezentowanego powyżej warsztatu koncentruje się wokół następujących elementów, składających się na cykl Kolba. 

 • doświadczenie własne uczestnika szkolenia: faza doświadczalna. Uruchomieniu tej fazy służą m.in. eksperymenty, gry, praca w podgrupach, praca indywidualna uczestnika, case-study,
 • refleksja i analiza doświadczenia: faza refleksji. Uruchomieniu tej fazy służy praca na forum grupy, dyskusja moderowana,
 • dostarczenie wiedzy: faza teorii. Uruchomieniu tej fazy służy prezentacja, wykład, prezentacja dobrych praktyk z doświadczenia zawodowego prowadzących,
 • odniesienie prezentowanej wiedzy, doświadczenia oraz wniosków i refleksji do praktyki życia zawodowego oraz osobistego: faza pragmatyki. Uruchomieniu tej fazy służy praca indywidualna, case-study, treningi umiejętności, praca na rzeczywistych projektach uczestników.

Do góry

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I
 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami:
 • standaryzacja pojęć,
 • podstawowe metodyki zarządzania projektami,
 • czym jest projekt?
 • role projektowe (Sponsor Projektu, Kierownik Projektu, Klient Projektu, Członek Zespołu Projektowego, Interesariusz).
 1. Opisanie projektu. Budowanie Karty Pracy:
 • karta projektu. Z czego się składa i jak się ją tworzy,
 • dobre praktyki i sprytne tricki,
 • budowanie karty projektu na 2-4 ćwiczebnych projektach średniej klasy. 
 1. Budowanie harmonogramu i budżetu:
 • planowanie pracy w projekcie i zarządzanie harmonogramem,
 • budowanie harmonogramu do ćwiczonego projektu,
 • WBS jako metoda identyfikacji wszelkiej pracy w projekcie, 
 • diagram sieciowy jako model relacji przyczynowo skutkowych w projekcie,
 • analiza ścieżki krytycznej,
 • graficzne przedstawienie harmonogramu (wykres Gantta). Narzędzia informatyczne przydatne w zarządzaniu harmonogramem.
Dzień II
 1. Zmiana w projekcie i zarządzanie zmianą:
 • czym jest zmiana?
 • zarządzanie zmianą w projekcie jako jeden z podstawowych procesów zarządczych,
 • zarządzanie zdarzeniami nadzwyczajnymi (projekt w kryzysie),
 • podstawowe informacje związane z zakresem, budżetem i zarządzaniem nimi, 
 • omówienie procesu zarządzania zmianą w konkretnych przypadkach prowadzonych projektów i uogólnienie poprzez spisanie „najlepszych praktyk”.
 1. Ryzyko w projekcie:
 • czym jest ryzyko w projekcie? 
 • omówienie ryzyk, próba ich hierarchizacji i operacjonalizacji,
 • omówienie podstawowych sposobów radzenia sobie z ryzykiem. Stworzenie listy najlepszych praktyk z zakresie zarządzania ryzykiem,
 • zarządzanie ryzykiem. Czym jest a czym nie jest? 
 1. Projekt w kryzysie:
 • postępowanie w sytuacji kryzysowej,
 • kto, za co odpowiada?
 • kryzys, czy nie kryzys - kto rozstrzygnie?
 1. Podstawowe procesy związane z komunikacją i zarządzaniem dokumentami oraz zespołem projektowym w projekcie:
 • lista niezbędnych narządzi związanych z komunikacją, dokumentami i zarządzaniem personelem w projektach,
 • tricki i techniki zarządzania ludźmi w projekcie,
 • wypracowanie dokumentów zgodnych z najlepszymi praktykami,
 • ćwiczenie kilku wybranych sytuacji problemowych związanych z zarządzaniem w projekcie. 
 1. Procesy związane z zamknięciem projektu:
 • przegląd wymagań opisanych dokumencie opisującym projekt,
 • formalne zamknięcie prowadzonych przez cały warsztat ćwiczebnych projektów.

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google