Szukaj w serwisie

Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników


Opis

Innowacyjne szkolenie obejmujące budowę kompetencji managerskich niezbędnych do efektywnego zarządzania oraz rozwoju zespołu rozproszonego. Manager zarządzający zespołem rozproszonym, musi działać w obszarach które nie są jednoznaczne dla „zwykłego” zarządzania zespołem. Za pomocą szkolenia uczestnicy, dokładnie dowiedzą się jak charakteryzują się zespoły rozproszone oraz co cechuje ich zachowania. Podczas warsztatu, transparentnie określimy role i zadania kierownika w zarządzaniu oraz rozwoju zespołu. Wszystkie rozwiązania oraz projekty , powstały  na podstawie doświadczenia zawodowego w zarządzaniu zespołami rozproszonymi. Bloki dotyczące motywacji oraz komunikacji, pozwolą przećwiczyć skuteczne i charakterystyczne narzędzia motywacji dla zespołu rozproszonego. W obszarach komunikacji, będziemy projektować argumenty, które są najważniejsze dla charakterystyki zespołów rozproszonych. Poruszamy bardzo ważną  kwestie, mix-u pokoleń w zespołach. Dlatego każdy z uczestników otrzyma odpowiednią wiedzę z zakresu zarządzania pokoleniami X,Y,Z w zespole rozproszony. Poruszymy też bardzo ważny i często pomijany trudny temat konfliktów w zespołach.

Do góry

Cele szkolenia

 • dobór „właściwych ludzi na właściwe miejsca” przez kierownika do zespołu rozproszonego,
 • przekazywanie odpowiedzialności i budowanie zaangażowania osób w zespole rozproszonym,
 • rozpoznanie i wzmacnianie swoich cech przywódczych i menedżerskich w kierowaniu zespołem rozproszonym w różnych lokalizacjach,
 • budowanie autorytetu i wykorzystanie swoich mocnych stron w kierowaniu zespołem projektowym,
 • wyznaczanie celów i określanie priorytetów,
 • efektywne prowadzenie zebrań i spotkań z zespołem projektowym w trakcie trwania projektu,
 • doskonalenie procesu delegowania zadań i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej osobom zaangażowanym w pracę projektową,
 • poznanie i wykorzystanie zasad w przewodzeniu i zarządzaniu ludźmi w zespole rozproszonym,
 • zapoznanie kluczowych elementów kierowania zespołem rozproszonym,
 • doskonalenie  w wyznaczaniu celów i zdań podwładnym,
 • rozwijanie skutecznej komunikacji z podwładnymi z wykorzystaniem technik komunikacyjnych na rzecz podniesienia efektywności działań ludzi.

Do góry

Profil uczestnika

Wyższa i średnia kadra kierownicza borykających się z problemami wynikającymi ze specyfiki pracy z zespołem rozproszonym geograficznie.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 
 • znajomość sposobów podnoszenia wyników i efektywności, wykorzystując pozafinansowe techniki zarządzania,
 • poznanie zadań i roli kierownika w zarządzaniu na odległość, 
 • poznanie źródeł władzy kierownika zespołu projektowego i umiejętność optymalnego ich wykorzystania,
 • umiejętność kierowania konfliktem i sytuacjami kryzysowymi. 

Do góry

Metody szkolenia

Warsztat szkoleniowy. Zgodnie z przyjęta zasadą Pareto i nauczania ludzi dorosłych, warsztat oparty jest na metodach aktywizujących i wzmacniających kompetencje Uczestników (80%), natomiast pozostały czas (20%) przeznaczony jest na mini wykład wprowadzający w poszczególne zagadnienia i tematykę warsztatu oraz odpowiadanie na pytania Uczestników.

 • mini wykład
 • praca i współpraca w zespołach – wypracowanie wspólnego stanowiska
 • ćwiczenia, 
 • symulacje,
 • „burza mózgów”, 
 • dyskusja moderowana,
 • przykłady, 
 • analizy przypadków.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Zespół rozproszony – wstęp, charakterystyka:
 • zespół rozproszony vs zespoły stacjonarne – charakterystyka,
 • zespół rozproszony – cechy, funkcje, szanse, zagrożenia,
 • role w zespole – odpowiedzialność  pracowników,
 • charakterystyka zachowań –  najczęstsze przypadki,
 • przywództwo w zespole rozproszonym – dlaczego jest tak trudno,
 • modele współpracy pracowników w różnych lokalizacjach,
 • skuteczny kierownik – czego oczekuje zespół.

Ćw. Skrzynka narzędziowa. W grupach uczestnicy skompletują skrzynkę narzędziową która pomoże w efektywnym projektowaniu zachowań niezbędnych do pracy z zespołem rozproszonym.
Ćw. Pozwoli na porównanie dotychczasowych zachowań ze skutecznymi narzędziami na rynku.

 1. Role i zadania kierownika – jak być efektywnym:
 • za co odpowiadam – poziomy zarządzania,
 • budowa Autorytetu w zespole – Autorytet Naturalny vs Formalny,
 • wyznaczanie celów i zadań -  najważniejsze narzędzia,
 • budowa zespołu rozproszonego – jak być najlepszym w branży,
 • narzędzia w zarządzaniu – korelacje z rolą i zadaniami kierownika, 
 • kompetencje kierownika zespoły rozproszonego – autodiagnoza,
 • jak scalać zespół – odpowiedzialność kierownika,
 • role kierownika (cechy, zachowania) – czego oczekuje zespół.

Ćw. Koło kompetencji. Uczestnicy zmierzą swoje kompetencje za pomocą koła kopetencji,  które określi poziom dotychczasowych zachowań.
Ćw. Transparentnie określi zachowania do rozwoju w obszarach kompetencyjnych.

 1. Zarządzanie i rozwój zespołu – główne zadania kierownika zespołu rozproszonego:
 • rozwój zespołu rozproszonego – etapy zachowań,
 • planuj, Deleguj, Motywuj, Kontroluj – nowy wymiar zachowań w zespole,
 • dlaczego muszę rozwijać zespół – planuj motywacje, formuj zespół,
 • mój styl zarządzania – test,
 • style zarządzania zespołem – który wybrać dla zespołu rozproszonego,
 • model zarządzania – K. Blanchard,
 • matryca ERSW – jak skutecznie zarządzać,
 • zarządzanie przez wartości – Lidership,
 • charakterystyka przywództwa – jak budować autorytet,
 • zarządzanie pokoleniami X,Y,Z w zespole rozproszonym – mix pokoleń.

Ćw. Matryca ERSW- uczestnicy za pomocą matrycy, zaplanują własny rozwój kompetencje w oparciu o rozwój zespołu.
Ćw. Za pomocą ćwiczenia uczestnicy poznają swoje zachowania w kontekście wzmocnienia lub wyeliminowania zachowań

 1. Teorie i modele motywacji – obszar funkcji kierownika zespołu rozproszonego:
 • modele biznesowe (wprowadzenie) – jak motywować zespół,
 • imponuj, Inspiruj, Informuj, Inkasuj – model 4I efektywna motywacja,
 • model Maslowa,Herzberga, Kolemana – co motywuje jednostkę i zespół rozproszony,
 • jak przekazywać cele – czy SMART jeszcze działa,
 • koncepcja M. Zuckermana – czego szukamy,
 • teorie emocji – jak motywować emocjami,
 • co motywuje zespół rozproszony – rywalizacja, odpowiedzialność, kontrola,
 • motywacja pracowników – co mówi rynek. Pokolenia X,Y,Z,
 • wyznacznik motywacji – kategorie motywów.

Ćw. Moje motywatory – uczestnicy za pomocą dostępnych rozwiązań i narzędzi motywacji opracują skale wartości narzędzi używanych do motywacji w swoim zespole.
Ćw. Dzięki ćwiczeniu uczestnicy dokonają selekcji, narzędzi motywujących

 1. Komunikacja – transparentne delegowanie zadań:
 • jak delegować, aby wszystko było zrozumiane – mój styl komunikacji,
 • rozmowy dyscyplinujące – plan, projektowanie, poziomy,
 • trudna sztuka wywierania wpływu – R. B Cialdini,
 • efektywne narzędzia – jak motywować w komunikacji,
 • feedback – jak skutecznie korygować lub wzmacniać,
 • FUKO – efektywny Feed Back. Konstruktywna krytyka,
 • jak krytyka jednostki działa na zespół rozproszony – studium przypadku,
 • CHOINKA – jak projektować komunikacje. Bariery w komunikacji,
 • delegowanie  w zespole rozproszonym – jak korelować zadania z kompetencjami,
 • motywacja – jak wykorzystać delegowanie do motywacji pracowników.

Ćw: Gra negocjacyjna oparta na realnych zadaniach dwóch negocjujących stron.
Ćw. rozwinie zdolność przygotowanie planu negocjacji, wybrania najlepszej strategii oraz pokaże jak ważne jest współdziałanie oraz zdolność elastyczności w negocjacjach.

 1. Sytuacje trudne – zarządzanie konfliktem:
 • asertywność główna kompetencja kierownika,
 • jak przewidywać konflikty w zespole rozproszonym,
 • czym jest konflikt w zespole rozproszonym – następstwa, przyczyny,
 • mój styl rozwiązynia konfliktu - test,
 • komunikacja w konflikcie – charakterystyka zespołu,
 • jak rozwiązywać konflikty w zespole rozproszonym,
 • stres – metody przeciwdziałania.

Ćw. Konflikt negocjacyjny. Uczestnicy będą projektować rozwiązania i przebieg negocjacji  pod czas sytuacji konfliktowej w obszarach organizacji zespołu rozproszonego.
Ćw. rozwinie kompetencje związane z zarządzaniem konfliktem na poziomie organizacji oraz działu. 

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google