Szukaj w serwisie

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach


Opis

Zarządzanie procesem zaopatrzenia to ciągłe jego doskonalenie. Dużą rolę w tym procesie stanowi szukanie sposobów zwiększania niezawodności i redukcji kosztów. Ważne jest, aby cele wyznaczone dla procesu zaopatrzenia były zbieżne z celami nadrzędnymi - celami przedsiębiorstwa. Patrzenie na firmę przez pryzmat pojedynczych działów (wysp) a nie całości może prowadzić do zjawiska suboptymalizacji. W czasie zajęć zostaną omówione przykłady zagrożenia takim zjawiskiem. Dużą wagę przykładamy do praktycznych aspektów szkolenia. Zajęcia zorganizowane są w formie powiązanych ze sobą analiz przypadków i konkretnych ćwiczeń stanowiących logiczną spójną całość. 

Zakres szkolenia podzielony jest na moduły powiązane ze sobą. Moduł pierwszy stanowi fundament wiedzy teoretycznej dla następnych czterech ("gdzie jesteśmy"). W modułach omawiane są narzędzia i zasady ich stosowania. Obszary oddziaływania procesu zaopatrzenia ułożone są według logicznej kolejności wynikającej z organizacji procesów przedsiębiorstwa. W każdym module jest część dotycząca modernizacji procesów i narzędzi do ich poprawy ("gdzie będziemy"). Dla każdego obszaru prezentowane są narzędzia do określania i optymalizacji kosztów oraz wyliczane są efekty ekonomiczne proponowanych działań.

Najważniejszym efektem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i praktycznej umiejętności zastosowania narzędzi zwiększającej efektywność procesu zaopatrzenia i zmniejszające jego koszty.

Do góry

Cele szkolenia

Procesy zaopatrzenia i realizacji zakupów warunkują ciągłość zarówno procesów produkcji jak i sprzedaży. Zarządzanie gospodarką materiałową decyduje o planowej realizacji procesów produkcyjnych, rzutując na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Koordynacja gospodarki materiałowej, zapasów, transportu i realizacji dostaw (niejednokrotnie w systemie Just in Time lub Just in Sequence) z potrzebami produkcji, wymaga od menedżerów specjalistycznej wiedzy logistycznej oraz wiedzy z zakresu finansów, controllingu i zarządzania. Znaczący udział kosztów materiałowych i zaopatrzenia w produkcie finalnym, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i rynków materiałów oraz dobór metod współpracy z dostawcami. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów ds. zaopatrzenia wzrasta wraz z postrzeganiem znaczenia procesów zaopatrzenia, w planowej realizacji procesów gospodarczych przedsiębiorstwa - głównie procesów produkcji i sprzedaży (obsługi klienta). Całokształtem działań zaopatrzenia należy tak sterować, aby przedsiębiorstwa mogły szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany planów produkcji lub dystrybucji, w konsekwencji zmian zachodzących na rynku.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • dyrektorów oraz kierowników ds. zaopatrzenia lub zakupów,
 • specjalistów ds. zaopatrzenia w przedsiębiorstwach,
 • branżystów i kupców, analityków rynków surowcowo-materiałowych,
 • koordynatorów zaopatrzenia i gospodarki materiałowej,
 • kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, zarządzających:
  • zapasami,
  • logistyką produkcji i przepływem materiałów,
  • controllingiem materiałowym, zaopatrzenia oraz optymalizacją i efektywnością gospodarki materiałowej.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • umiejętność oceny i analizy dostawców,
 • poznanie cyklu zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
 • wiedza dotycząca współpracy z dostawcami: zawieranie kontraktów, realizacja dostaw, obsługa zwrotów,
 • budżetowanie i analiza kosztów zakupu.

Do góry

Metody szkolenia

Podstawy teoretyczne i formułowanie problemu, analiza przypadków praktycznych połączona z metodami i formułami obliczeniowymi, ćwiczenia i rozwiązywanie problemów, forum dyskusyjne i decyzyjne. Forma prowadzenia zajęć:

 • analiza i praktyczne formułowanie problemu - 20%
 • narzędzia, metody, formuły, zasady metodyczne - 30%
 • case study, ćwiczenia i analizy rachunkowe - 50%.

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

Moduł pierwszy - analiza stanu obecnego.

Wprowadzenie:

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu łańcucha dostaw i jego analizy. Poznają zasady analizy procesów i budują przykładową (opartą na swoich danych) mapę relacji oraz mapę procesu zaopatrzenia lub zakupu. W dalszej części analizują  połączenia z procesami zewnętrznymi (dostawcy, transport) i wewnętrznymi (produkcja, planowanie, magazyny) ze szczególnym uwzględnieniem przepływów informacji i ryzyka zakłóceń. Podsumowaniem modułu pierwszego jest rozbudowane ćwiczenie w którym uczestnicy przeprowadzają samodzielną analizę efektywności łańcucha dostaw, wyliczają koszty przejścia przez łańcuch dostaw i wskazują obszary w których należy przeprowadzić optymalizacje (omówione w kolejnych modułach). 

Realizowane zagadnienia:

 1. Łańcuch dostaw - podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania.
 2. Zaopatrzenie jako łącznik pomiędzy dostawcami a przedsiębiorstwem.
 3. Łańcuch wewnętrzny - rola i zadania zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
 4. Relacje pomiędzy procesami zakupów i zaopatrzenia a innymi procesami przedsiębiorstwa.
 5. Wskaźniki - co mierzyć , gromadzenie danych, interpretacja wyników, automatyzacja pomiarów.
 6. Analiza cykli w łańcuchu dostaw, obliczenie kosztów przejścia.
 7. Wnioski i zadania dla kolejnych modułów.

Moduł drugi - zapasy i narzędzia ich optymalizacji.

Wprowadzenie:

Omówienie na praktycznych przykładach mechanizmów zarządzania zapasami w dwóch oddzielnych systemach: pull i push (popyt zależny i niezależny) - zastosowanie odpowiednich narzędzi to klucz do sukcesu. W czasie praktycznych ćwiczeń uczestnicy pracują z systemami opartymi na mechanizmach MRP i DRP, połączenie planu produkcji z zapotrzebowaniem materiałowym - sterowanie zapasem na podstawie planów produkcji i dostępnych zapasów. W warunkach popytu niezależnego zostaną omówione podstawy prognozowania i wpływu jakości prognoz na poziom zapasów. Jak optymalizować wielkość partii kupowanych lub produkowanych - omówienie narzędzi pozwalających uzyskać niski koszt gromadzenia (dostaw) i utrzymania zapasu.  Odrębnym  omawianym zagadnieniem jest określenie i optymalizacja zapasu bezpieczeństwa, uwzględniającego zarówno zmienność popytu jak i jakość dostaw. Podsumowaniem modułu będzie ćwiczenie w którym uczestnicy będą samodzielnie sterować poziomem zapasu wybranego indeksu, celem ćwiczenia będzie zarówno uzyskanie wysokiego poziomu obsługi (POK1 i POK2) jak również możliwie niskiego całkowitego kosztu zarządzania zapasami. 

Realizowane zagadnienia:

 1. Czynniki mające wpływ na zapasy.
 2. Koszty zapasów - składniki, metody gromadzenia danych o kosztach.
 3. Współczynnik kosztu utrzymania zapasu - gdzie szukać danych.
 4. Punkt rozdziału - projektowanie zapasu dla wybranych komponentów.
 5. Popyt zależny - projektowanie zapasu.
 6. MRP i DPR - powiązania w łańcuchu dostaw.
 7. Popyt niezależny - czynniki zewnętrzne.
 8. Prognozy i plany - różnice i mechanizmy.
 9. Zapas bezpieczeństwa - kształtowanie i optymalizacja.

10.  Optymalizacja zapasu w warunkach popytu niezależnego.

Moduł trzeci - dostawcy , wybór, ocena współpraca i rozwój.

Wprowadzenie:

Wybór i ocena dostawców to kluczowe elementy w procesie zaopatrzenia. W module uczestnicy budują analizę dostawców wg różnych kryteriów. Na podstawie przygotowanych danych przeprowadzą analizy ABC wg kryteriów istotnych dla procesu zaopatrzenia.  Omawiane są strategie współpracy dla wybranych towarów / dostawców - JiT, VMI. Na przykładach nowoczesnych strategii współpracy z dostawcami przedstawiane są korzyści i zagrożenia.  Kanban - czy system elektroniczny - jak uzyskać efekt synergii narzędzi LEAN i możliwości nowoczesnych systemów informatycznych. Przedstawiony jest potencjał EDI - jak usprawnić wymianę informacji z dostawcami i wewnątrz firmy, automatyzacja procesu awizacji dostaw.  Analiza TCO dostawcy - przykład kalkulacji pełnych kosztów współpracy z dostawcą, Ćwiczenie w którym uczestnicy porównują w kalkulacji różnych dostawców i określą koszty całkowitej współpracy z dostawcą.

Realizowane zagadnienia:

 1. Kryteria wyboru i oceny dostawcy - omówienie i praktyka stosowania.
 2. Modelowanie preferencji w ocenie dostawców.
 3. OTIF - przykład zastosowania , obliczania i automatyzacja wskaźnika.
 4. Określanie ryzyka współpracy z dostawcą – metoda oceny zagrożenie upadłością.
 5. JiT, VMI czy skład konsygnacyjny - zestawienie i porównanie zalet i wad rozwiązań.
 6. Automatyzacja procesu zaopatrzenia, systemy zamawiania i wymiany danych.
 7. Kanban - zastosowanie narzędzia sterowania przepływem materiału od dostawców.
 8. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesie zaopatrzenia.

9.     Kompleksowa ocena kosztów współpracy z dostawcą.

Moduł czwarty - optymalizacja transportu.

Wprowadzenie:

W czwartej części zostaną omówione zasadnicze obszary działań na styku zaopatrzenie - transport. Przeprowadzona jest analiza efektywności transportu. Stawiane jest pytanie: gdzie zwykle pojawiają się niepożądane zjawiska. Badany jest wpływ procesu zaopatrzenia na działanie transportu i magazynów. Uczestnicy samodzielnie obliczają koszty transportu w przeliczeniu na jednostki pracy przewozowej, analizują stopień wykorzystania dostępnych pojazdów. Podejmują decyzję kiedy i w jakim zakresie skorzystać z usług zewnętrznych, a kiedy bardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie transport własny. Ważnym elementem modułu jest samodzielne określanie optymalnej lokalizacji centrum przeładunkowego / kluczowego dostawcy / magazynu regionalnego (w zależności od potrzeb uczestników) w taki sposób żeby zminimalizować koszty transportu.

Realizowane zagadnienia:

 1. Zadania transportowe w procesie zaopatrzenia.
 2. Organizacja przepływu informacji, awizacja dostaw, automatyzacja procesu.
 3. Określanie kosztów transportu, zasady, narzędzia i metody obliczeń.
 4. Koszt transportu na wybranym przykładzie.
 5. Transport własny czy obcy, czynniki mające wpływ na wybór, punkt decyzyjny.
 6. Obliczenie momentu zmiany transport własny - transport obcy.
 7. Optymalizacja transportu - lokalizacja magazynów i/lub innych węzłów sieci transportowej

8.     Wskaźniki w procesach transportowych powiązane z zaopatrzeniem. 

Moduł piąty - kontrybucja do wyników firmy i wdrażanie oszczędności.

Wprowadzenie:

Wszystkie analizy i działania powinny prowadzić do optymalizacji kosztowej procesów logistycznych. Kluczem do sukcesu jest właściwe zaplanowanie , przygotowanie i wdrożenie zmian. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami, które ułatwiają ten trudny proces. Przede wszystkim nauczymy się wykorzystywać zewnętrzne zasoby firmy do wspierania procesów optymalizacyjnych – czyli wykorzystanie zasobów dostawców. Jako podsumowanie uczestnicy określają i planują działania, które wybrali do realizacji w swoim przedsiębiorstwie.

Realizowane zagadnienia:

 1. Zagrożenia przy wprowadzaniu zmian i metody ich minimalizacji.
 2. Gdzie szukać oszczędności - model silnika optymalizacji kosztowej.
 3. Strategiczne zarządzanie zewnętrznymi zasobami w procesach realizacji oszczędności.
 4. W jaki sposób logistyka kontrybuuje do wyników finansowych firmy EBIT i ROA - cele strategiczne optymalizacji kosztowej.
 5. Narzędzia pracy grupowej, planowanie i realizacja zadań w zespołach.
 6. Plan wdrożenia - ćwiczenie, podsumowanie.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google