Szukaj w serwisie

Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych


Opis

Jednym z najważniejszych zadań logistyki jest utrzymanie odpowiedniej ilości asortymentu i zapasów w przedsiębiorstwie. Jest to zadanie bardzo istotne z uwagi na wysokie koszty utrzymania zapasów (koszty zamrożonych kapitałów). Szczególnie istotnymi są zbyt wysokie zapasy, nie mające odzwierciedlenia w rzeczywistych potrzebach, co może być przyczyną przestojów ciągów produkcyjnych i utraconych przychodów przy zbyt niskim ich poziomie.

Utrzymanie określonej ilości dóbr w formie zapasów, w celu ich wykorzystania w przyszłości wymaga inwestycji kapitałowej przedsiębiorstwa. Byłoby oczywiście rzeczą idealną, gdyby popyt i podaż były zawsze tak skoordynowane, aby nie występowało zapotrzebowanie na zapasy. Ponieważ znajomość przyszłego popytu jest najczęściej mniejszą lub większą niewiadomą, ponadto nie zawsze można zapewnić niezbędne dostawy produktów w każdym czasie w przypadku wystąpienia na nie zapotrzebowania, utrzymuje się zapasy w celu pełnego zapewnienia dostępności produktów oraz minimalizacji całkowitych kosztów produkcji i dystrybucji.

Jest szereg przyczyn utrzymania zapasów, do których należy zaliczyć:

 • poprawa poziomu obsługi klienta,
 • zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed nieterminowymi dostawami,
 • osiągnięcie określonych korzyści w pionie zaopatrzenia i transportu,
 • uzyskanie upustów cenowych przy zakupie określonych partii towarów,
 • zabezpieczenie przed zmianami cen,
 • ochrona przed niespodziewanymi zmianami popytu,
 • utrzymanie ciągłości procesów produkcyjnych.

Określone ilości asortymentu i zapasów, wspiera działania marketingowe przedsiębiorstwa. Produkty mogą być utrzymywane w formie zapasów w pobliżu miejsc wystąpienia na nie popytu. Takie działania są z korzyścią dla klientów, którzy pragną bądź muszą mieć dostęp do zapasów lub wymagają od producentów i dostawców krótkich okresów dostaw. Dla przedsiębiorstwa dostarczającego te produkty może to oznaczać wzmocnienie swojej przewagi konkurencyjnej na rynku i zmniejszenie utraconych możliwości sprzedaży.

Osoby funkcyjne odpowiedzialne za wielkości zapasów oraz zarządzanie nimi w łańcuchu logistycznym bardzo często stają przed wieloma problemami z tym związanymi. Do najważniejszych problemów decyzyjnych podejmowanych w przedsiębiorstwie w zakresie zarządzania zapasami należą:

 • wybór pozycji, których zapasy powinny być utrzymywane,
 • określenie wielkości zapasów na składzie,
 • określenie wielkości zamawianych partii,
 • określenie czasu składania zamówień,
 • opracowanie systemu kontroli zapasów.

Głównym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ich ilości przeznaczonych do potrzeb produkcyjnych i rynkowych, określenie zapasów maksymalnych i minimalnych, kosztów zamrożonych kapitałów oraz analiza i wykorzystanie różnych systemów zarządzania zapasami.

Po zakończeniu poszczególnych dni szkoleniowych możliwe jest skorzystanie z nieodpłatnych konsultacji z trenerem, dotyczących uszczegółowienia zagadnień omawianych podczas szkolenia i przełożenia tematyki na bazę poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwi to uczestnikom przedyskutować w praktyce problemy napotykane w przedsiębiorstwie i wypracować sposoby i możliwości ich rozwiązania, jak również, pokazać praktyczne zastosowanie poszczególnych narzędzi omawianych w trakcie szkolenia.

Do góry

Cele szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów dostosowanych do potrzeb produkcyjnych i rynkowych, określenie zapasów maksymalnych, zapasów bezpieczeństwa, kosztów zamrożonych kapitałów oraz analiza i wykorzystanie różnych systemów zarządzania zapasami.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich komórek organizacyjnych łańcucha logistycznego (szczególnie zakupów, zaopatrzenia, dystrybucji i planowania) uczestniczących w zarządzaniu zapasami (zarówno surowcowymi, jak i wyrobów gotowych).

Do góry

Korzyści dla uczestników

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć wiele istotnych korzyści, które umożliwią kierowniczej kadrze pionu logistyki i osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za nadzór i obsługę zapasów, m.in.:

 • umiejęnośc podejmowania decyzji w zakresie sterowania zapasami,
 • umiejętność określenia zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie różnymi grupami zapasów,
 • umiejętność określenia rodzajów popytu oraz ich wpływu na wielkość zapasów,
 • umiejętność określenia rozkładu popytu oraz jego wpływu na zarządzanie zapasami,
 • nabycie kompetencji w zakresie wykorzystywania metod prognozowania do obliczenia wielkości zapasów w różnych okresach czasowych,
 • umiejętność określenia parametrów i normatywów planowania zapasów w przedsiębiorstwie,
 • umiejętność określenia i analizy metod zarządzania zapasami,
 • umiejętność określenia wpływu ilości miejsc składowania na wielkość zapasów,
 • znajomość standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwie,
 • umiejętność opracowania kompletu narzędzi do optymalizacji zapasów,
 • zdolność obliczania wielkości zapasów maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa,
 • sprawność w obliczaniu ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,
 • umiejętność kontroli i koordynacji przepływu zapasów w całym łańcuchu logistycznym,
 • umiejętność określenia struktury i wielkości kosztów tworzenia i utrzymania zapasów,
 • umiejętność analizy i oceny wariantów rozwiązań w zakresie działań logistycznych dotyczących zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie.

Do góry

Metody szkolenia

 • wykłady, 
 • analiza przypadków,
 • praca w grupach w formie treningu menedżerskiego.

Około 60 - 70 % zajęć jest organizowane w postaci ćwiczeń, gdzie uczestnicy samodzielnie i w grupach będą rozwiązywać różnorodne zagadnienia związane ze sterowaniem strumieni zapasów. W ramach szkolenia przewiduje się zaprezentowanie szeregu praktycznych narzędzi wykorzystywanych przy zarządzaniu i optymalizacji zapasów, które można z powodzeniem wykorzystać we własnych przedsiębiorstwach.

 

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Czynniki kształtowania zapasów: 
 • czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące zapasy, 
 • przyczyny gromadzenia zapasów, 
 • podział zapasów, 
 • metody sterowania zapasami.
 1. Popyt i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów:
 • rodzaje popytu, 
 • cykl życia produktu, 
 • standardy obsługi klienta, 
 • poziom obsługi klienta, 
 • podział zapasów według kryteriów ważności, 
 • metody wyceny zapasów.
 1. Kalkulacja czasu składania zamówień:
 • cykl realizacji dostaw, 
 • problematyka nieterminowych dostaw, 
 • uwarunkowania niepełnych dostaw.
 1. Planowanie potrzeb materiałowych:
 • miejsce planowania potrzeb materiałowych w logistyce przedsiębiorstwa, 
 • metody planowania potrzeb materiałowych do zabezpieczenia ciągłości produkcji.
 1. Analiza poziomów (wielkości) zapasów:
 • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych, 
 • wielkość zapasów bieżących, 
 • poziom zapasów bezpieczeństwa, 
 • wielkość zapasów bezpieczeństwa w odniesieniu do miejsc składowania, ocena 
 • punktu złożenia zamówienia, 
 • wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów.
 1. Prognozowanie wielkości zapasów:
 • cele i zadania prognozowania, 
 • metody wykorzystywane w prognozowaniu potrzeb zapasów, 
 • prognozowanie krótkoterminowe, średnio- i długoterminowe, 
 • prognozowanie sezonowe.
 1. Koszty zapasów:
 • koszty gromadzenia zapasów, 
 • koszty utrzymania zapasów, 
 • koszty zdarzeń nadzwyczajnych, 
 • koszty braku zapasów,
 • utracone przychody.
 1. Ekonomika dostaw:
 • ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD),
 • optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić? po ile zamawiać?), 
 • optymalizacja dostaw grup towarowych, 
 • inwestowanie w zapasy, 
 • wielkość zapasów maksymalnych, 
 • ekonomika dostaw przy zmiennej wielkości partii dostaw i zmianie cen zamawianych towarów.
 1. Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych:
 • wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych, 
 • sposoby zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych.
 1. Mierniki i wskaźniki zapasów:
 • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów, 
 • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych, produkcyjnych i innych,
 • możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.
 1. Analiza i ocena wariantów rozwiązań w zakresie gospodarowania zapasami:
 • usprawnienie procesu przepływu zapasów, 
 • wdrożenie wariantów rozwiązań w zarządzaniu zapasami, 
 • analiza i ocena usprawnień.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:10   11:00 - 11:10  
  Zajęcia   11:10 - 13:00   11:10 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:30   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google