Szukaj w serwisie

Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje - warsztaty prawne


Opis

Szkolenie realizowane jest przez prawnika – eksperta w dziedzinie prawa konsumenta i reklamacji. W dniu 17 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przesłała do Sejmu projekt ustawy o prawach konsumenta. Projekt dotyczy umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) oraz w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość). Zmianie ulegną obowiązki informacyjne, wymogi formalne związane z zawieraniem takich umów oraz przepisy dotyczące prawa odstąpienia od nich. Projektowana zmiana przepisów dodatkowo wprowadza liczne zmiany do Kodeksu Cywilnego w zakresie praw konsumenta, reguł gwarancji, a w szczególności uchyla dotychczasowe ustawy: o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o ochronie niektórych praw konsumentów. Projekt ma na celu uwzględnienie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Projektowana ustawa ma uporządkować i zintegrować przepisy dotyczące odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej i związanych z tym gwarancji. Projektowana ustawa zmienia liczne przepisy w ustawie Kodeks Cywilny. W tym zakresie pojawi się w przepisach nowa definicja konsumenta i przedsiębiorcy. Pojawią się uregulowania w zakresie skutków uchybień przez przedsiębiorcę obowiązkom w związku z przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy. 

W pozostałym zakresie proponowana zmiana wprowadza reformę przepisów dotyczących odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej, której celem jest przede wszystkim ujednolicenie przepisów w zakresie praw konsumenta. Wskazać należy, iż zmianie ulegnie dotychczasowe podejście do reklamacji konsumenckich, gdzie reklamacje konsumenta nie będę oparte na pojęciu niezgodności towaru z umową, a zostaną oparte o nowe pojęcia w prawach konsumenta, i podstawą reklamacji konsumenta będzie koncepcja wady fizycznej rzeczy i rękojmia. Wskazać należy, iż zmiana w Kodeksie Cywilnym będzie również dotyczyć szczegółowych zasad dochodzenia roszczeń związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców. 

Do góry

Cele szkolenia

 • przedstawienie regulacji prawnych związanych z procesem reklamacji (w tym reklamacji przez Internet),
 • praktyczne omówienie postępowania z klientem od momentu złożenia reklamacji do jej finalnego rozpatrzenia,
 • omówienie problemów powstających przy rozpatrywaniu reklamacji,
 • poznanie odpowiedzialności sprzedawcy w sytuacji, gdy towar jest wadliwy,
 • przedstawienie polubownego oraz sądowego procesu rozstrzygania reklamacji.

Do góry

Profil uczestnika

Osoby, których odpowiedzialność zawodowa obejmuje m.in. rolę nawiązywania współpracy, obsługi klienta, kooperacji, negocjowania umów i warunków w relacji prawno - ekonomicznej oraz renegocjowania kontraktów, zajmujące się kontaktem z klientami oraz osoby współpracujące z dostawcami lub odbiorcami.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Omówienie przepisów prawnych regulujących proces reklamacji:
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny - zagadnienia dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy oraz gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w grudniu 2014 roku,
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta.
 1. Strony oraz ich pozycja w procesie reklamacyjnym:
 • reklamacje przedsiębiorca-przedsiębiorca – podstawowe zagadnienia:
  • definicja przedsiębiorcy,
  • nowe prawa stron umowy sprzedaży.
 • reklamacje przedsiębiorca-konsument – podstawowe zagadnienia:
  • definicja konsumenta,
  • definicja lokalu przedsiębiorstwa,
  • nowe definicje np. trwały nośnik,
  • ogólne obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentem.
 • zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem rękojmi i gwarancji,
 • sprzedaż przez Internet – podstawowe zagadnienia.
 1. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i umowy zawierane na odległość (sprzedaż przez Internet):
 • obowiązki informacyjne,
 • nowe obowiązki informacyjne, np. potwierdzenie zawarcia umowy wydane na trwałym nośniku,
 • prawo do odstąpienia od umowy (Nowy termin 14 dni),
 • wzory pouczenia i oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 • skutki braku poinformowania konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 1. Wada fizyczna polegająca na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową:
 • nowa definicja wady (porównanie ze starą definicją niezgodności towaru z umową),
 • podstawy reklamacji,
 • prawa i obowiązki stron,
 • zasady składania reklamacji.
 1. Rękojmia w prawach przedsiębiorcy:
 • nowe zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi,
 • odpowiedzialność za jakość rzeczy sprzedanej,
 • prawa i obowiązki stron,
 • odstąpienie od umowy a pojęcie wady istotnej i nieistotnej rzeczy,
 • uprawnienia kupującego z tytułu reklamacji, min.: odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana rzeczy na rzecz wolą od wad, usunięcie wady,
 • uprawnienia przedsiębiorcy/kupującego z tytułu reklamacji,
 • szkoda a przedsiębiorca,
 • szkoda a konsument.
 1. Rękojmia w prawach konsumenta:
 • prawa i obowiązki stron,
 • odstąpienie od umowy a pojęcie wady istotnej i nieistotnej rzeczy,
 • uprawnienia konsumenta z tytułu reklamacji, min.: demontaż i dostarczenie rzeczy, wymian rzeczy na rzecz wolą od wad, usunięcie wady.
 1. Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej:
 • podstawy roszczeń w łańcuch poprzednich sprzedawców (tzw. roszczenia regresowe),
 • szkoda i utracone korzyści.
 1. Gwarancja przy sprzedaży:
 • nowe zasady gwarancji,
 • obowiązki gwaranta,
 • prawa uprawionego z gwarancji,
 • zasady formułowania oświadczenia gwaranta.
 1. Skutki prawne uchylenia ustaw: o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o ochronie niektórych praw konsumentów.
 2. Dyskusja tematyczna.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google